عمومی

برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ۱۳۹۰

برنامه امتحانات پایانی سال سوم دبیرستان ۱۳۹۰

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و نیم سال و جبرانی دوم پیش دانشگاهی و هماهنگ سال اول و دوم متوسطه نظری در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ اعلام شد…

برنامه امتحان پایانی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته های نظری در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی»، امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲) “»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «هندسه(۲)»، رشته «علوم تجربی» امتحان «ریاضی (۳)»، رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ریاضی»؛ در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «ادبیات فارسی (۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات فارسی تخصصی» و در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «حسابان»، رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه» و در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی» امتحان «فلسفه و منطقه» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبون خارجی (۳)»؛ در روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «زور و احتمال»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زمین شناسی»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «جغرافیا(۲)» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اخلاق (۲)»؛ در روز دو شنبه ۱۶ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۳)و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «تاریخ ایران و جهان(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «تاریخ اسلام(۲)»؛ در روز چهار شنبه ۱۸ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «عربی(۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «عربی(۳) خاص علوم و معارف اسلامی»؛ در روز شنبه ۲۱ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «شیمی(۳) و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «آرایه های ادبی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان “تفسیر و علوم قرآنی(۲) “؛ در روز دو شنبه ۲۳ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «زبون فارسی(۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبون فارسی تخصصی» و در روز چهار شنبه ۲۵ خرداد ۹۰ در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «جامعه شناسی (۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی

برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ به این شرحه:

در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲)» و در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰ در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با رشته های جور واجور هنری»؛ در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر» امتحان «زبون فارسی(۲)» و در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال(۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه» و در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی پیش دانشگاهی در جبرانی دوم

برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در جبرانی دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز شنبه ۲۸ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۲)»؛ روز یه شنبه ۲۹ خرداد ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ (۲)»؛ در روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبون فارسی(۲)» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران»؛ در روز چهارشنبه یکم تیر۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۱) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۱)»؛ در روز پنج شنبه ۲ تیر ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۱)»، در رشته « علوم انسانی» امتحان «عربی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب (۱)» و در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با رشته های جور واجور هنری»؛ در روز شنبه ۴ تیر ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۱)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۱)» و در روز یه شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبون فارسی(۱)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به توضیح زیره:

در بخش «صنعت» روز یه شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «ریاضی (۳)»؛ در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «شکل دادن و پخت سرامیک ها»، در رشته «متالورژی» امتحان «اصول متالورژیکی ریخته گری»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «بافندگی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «پروسه های شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «فرآوری مواد معدنی»؛ در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «محاسبات در سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «چاپ و تکمیل نساجی»، در رشته « صنایع شیمیایی» امتحان «شیمی تجزیه (۱)» و در رشته «معدن» امتحان «فیزیک(۲)» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «ماشین آلات سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «رسم مدل و قالب»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «تأسیسات نساجی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «اکتشافات معدن» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در بخش صنعت در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ» امتحان «مواد شناسی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات سرمایشی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «خواص فیزیکی و مکانیکی چوب»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان «هندسه ترسیمی»، در رشته های «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، صنایع فلزی» امتحان «رسم فنی تخصصی» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «چاپ» امتحان» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات گرمایی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «محاسبات فنی (۲) و صنایع چوب»، رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی» امتحان «محاسبات فنی(۲)» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «چاپ» امتحان «فناوری چاپ»، در رشته «تأسیسات» امتحان «نقشه کشی تأسیسات»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «تکنولوژی سازه های چوبی»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان « نقشه کشی(۲)»، در رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید و صنایع فلزی» امتحان “اجزاء ماشین ” برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی – واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در بخش صنعت در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمون، نقشه برداری» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمون، نقشه برداری» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «الکترونیک» امتحان «الکترونیک عمومی»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین های AC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی برق»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «مبانی هیدرولیک صنعتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «هواشناسی»، در رشته «ساختمون» امتحان «فناوری ساختمون های فلزی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «کارگاه محاسبه و ترسیم(۲)» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک» امتحان «مدارهای الکتریکی»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «استاتیک و دینامیک مقدماتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری»، در رشته «ساختمون» امتحان «ایستایی ساختمون» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «نقشه برداری عمومی» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد۹۰ در رشته «الکترونیک» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین های الکتریکیDC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «محیط زیست دریایی»، در رشته «ناوبری» امتحان «زبون تخصصی»، در رشته «ساختمون» امتحان «فناوری ساختمون های بتونی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «روش های تعیین موقعیت(۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های حرفه ای

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های حرفه ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «گرافیک، نقشه کشی معماری، تعمیر آثار فرهنگی، سینما، پشتیبانی صحنه، کودک کمک» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «مبانی تصویر سازی»، در رشته « نقشه کشی معماری» امتحان «آشنایی با بناهای تاریخی»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «تحلیل فیلم»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «طراحی تخصصی»، در رشته «کودک کمک» امتحان «مریضی شایع کودکان» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «علم مناظر و مرایا»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «عناصر و جزئیات»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «گذشته و سیر تغییر مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «کارگاه نوشتن(۲)»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «حجم شناسی» و در رشته «کودک کمک» امتحان «بهداشت روانی» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «طراحی(۲)»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «متره و برآورد»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «گذشته و مبانی نظری تعمیر»، در رشته «سینما» امتحان «مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «نقشه کشی(۱)» و در رشته «کودک کمک» امتحان «فعالیت های آموزشی پیش دبستانی»؛ در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته های «گرافیک، تعمیر آثار فرهنگی، پشتیبانی صحنه» امتحان «تاریخ هنر جهان»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «تأسیسات ساختمون»، در رشته «سینما» امتحان «تاریخ سینما» و در رشته «کودک کمک» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی» و در روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته «سینما» امتحان «تاریخ هنر ایران» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های حرفه ای

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های حرفه ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته های «حسابداری بازرگانی، طراحی و دوخت، کامپیوتر، تربیت بدنی، مدیریت خونواده، صنایع غذایی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی» و در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «اصول حسابداری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «الیاف نساجی»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «ریاضی(۳)»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «حقوق خونواده در اسلام»، در رشته صنایع غذایی «بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی» برگزار می شه.

در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری صنعتی»، در رشته «طراحی و دوخت الگو(۲)»، در رشته « کامپیوتر» امتحان «بانک اطلاعاتی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «جدول مسابقات ورزشی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «خونواده در اسلام»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول کنترل کیفیت»؛ در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «مفاهیم و روش های آماری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «طراحی اندام و لباس»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «شبکه های کامپیوتری»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «فیزیولوژی(۱)»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «بهداشت خونواده»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «سردخانه و انبار» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری شرکت ها»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «تاریخ هنرجهان»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «زبون تخصصی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «روان شناسی رشد» و در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول تغذیه» برگزار می شه.

جمع آوری: آلامتو

 

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و نیم سال و جبرانی دوم پیش دانشگاهی و هماهنگ سال اول و دوم متوسطه نظری در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ اعلام شد…

برنامه امتحان پایانی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته های نظری در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی»، امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲) “»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «هندسه(۲)»، رشته «علوم تجربی» امتحان «ریاضی (۳)»، رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ریاضی»؛ در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «ادبیات فارسی (۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات فارسی تخصصی» و در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «حسابان»، رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه» و در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی» امتحان «فلسفه و منطقه» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبون خارجی (۳)»؛ در روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته «ریاضی فیزیک» امتحان «زور و احتمال»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زمین شناسی»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «جغرافیا(۲)» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اخلاق (۲)»؛ در روز دو شنبه ۱۶ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۳)و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «تاریخ ایران و جهان(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «تاریخ اسلام(۲)»؛ در روز چهار شنبه ۱۸ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «عربی(۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «عربی(۳) خاص علوم و معارف اسلامی»؛ در روز شنبه ۲۱ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «شیمی(۳) و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «آرایه های ادبی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان “تفسیر و علوم قرآنی(۲) “؛ در روز دو شنبه ۲۳ خرداد ۹۰ در رشته های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «زبون فارسی(۳)»، در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبون فارسی تخصصی» و در روز چهار شنبه ۲۵ خرداد ۹۰ در رشته های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «جامعه شناسی (۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی

برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ به این شرحه:

در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲)» و در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰ در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با رشته های جور واجور هنری»؛ در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر» امتحان «زبون فارسی(۲)» و در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال(۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه» و در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی پیش دانشگاهی در جبرانی دوم

برنامه امتحان پایانی پیش دانشگاهی در جبرانی دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز شنبه ۲۸ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۲)»؛ روز یه شنبه ۲۹ خرداد ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ (۲)»؛ در روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبون فارسی(۲)» برگزار می شه.

در روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران»؛ در روز چهارشنبه یکم تیر۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۱) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۱)»؛ در روز پنج شنبه ۲ تیر ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۱)»، در رشته « علوم انسانی» امتحان «عربی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب (۱)» و در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با رشته های جور واجور هنری»؛ در روز شنبه ۴ تیر ۹۰ در رشته «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۱)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۱)» و در روز یه شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبون فارسی(۱)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به توضیح زیره:

در بخش «صنعت» روز یه شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «ریاضی (۳)»؛ در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «شکل دادن و پخت سرامیک ها»، در رشته «متالورژی» امتحان «اصول متالورژیکی ریخته گری»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «بافندگی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «پروسه های شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «فرآوری مواد معدنی»؛ در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «محاسبات در سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «چاپ و تکمیل نساجی»، در رشته « صنایع شیمیایی» امتحان «شیمی تجزیه (۱)» و در رشته «معدن» امتحان «فیزیک(۲)» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «سرامیک» امتحان «ماشین آلات سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «رسم مدل و قالب»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «تأسیسات نساجی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «اکتشافات معدن» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در بخش صنعت در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته های «چاپ» امتحان «مواد شناسی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات سرمایشی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «خواص فیزیکی و مکانیکی چوب»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان «هندسه ترسیمی»، در رشته های «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، صنایع فلزی» امتحان «رسم فنی تخصصی» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «چاپ» امتحان» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات گرمایی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «محاسبات فنی (۲) و صنایع چوب»، رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی» امتحان «محاسبات فنی(۲)» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «چاپ» امتحان «فناوری چاپ»، در رشته «تأسیسات» امتحان «نقشه کشی تأسیسات»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «تکنولوژی سازه های چوبی»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان « نقشه کشی(۲)»، در رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید و صنایع فلزی» امتحان “اجزاء ماشین ” برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های فنی

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی – واحدی (بزرگسالان) رشته های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در بخش صنعت در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمون، نقشه برداری» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمون، نقشه برداری» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «الکترونیک» امتحان «الکترونیک عمومی»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین های AC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی برق»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «مبانی هیدرولیک صنعتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «هواشناسی»، در رشته «ساختمون» امتحان «فناوری ساختمون های فلزی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «کارگاه محاسبه و ترسیم(۲)» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته های «الکترونیک، الکتروتکنیک» امتحان «مدارهای الکتریکی»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «استاتیک و دینامیک مقدماتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری»، در رشته «ساختمون» امتحان «ایستایی ساختمون» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «نقشه برداری عمومی» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد۹۰ در رشته «الکترونیک» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین های الکتریکیDC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «محیط زیست دریایی»، در رشته «ناوبری» امتحان «زبون تخصصی»، در رشته «ساختمون» امتحان «فناوری ساختمون های بتونی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «روش های تعیین موقعیت(۲)» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های حرفه ای

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های حرفه ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته های «گرافیک، نقشه کشی معماری، تعمیر آثار فرهنگی، سینما، پشتیبانی صحنه، کودک کمک» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «مبانی تصویر سازی»، در رشته « نقشه کشی معماری» امتحان «آشنایی با بناهای تاریخی»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «تحلیل فیلم»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «طراحی تخصصی»، در رشته «کودک کمک» امتحان «مریضی شایع کودکان» و در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «علم مناظر و مرایا»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «عناصر و جزئیات»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «گذشته و سیر تغییر مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «کارگاه نوشتن(۲)»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «حجم شناسی» و در رشته «کودک کمک» امتحان «بهداشت روانی» برگزار می شه.

در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «گرافیک» امتحان «طراحی(۲)»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «متره و برآورد»، در رشته «تعمیر آثار فرهنگی» امتحان «گذشته و مبانی نظری تعمیر»، در رشته «سینما» امتحان «مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «نقشه کشی(۱)» و در رشته «کودک کمک» امتحان «فعالیت های آموزشی پیش دبستانی»؛ در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته های «گرافیک، تعمیر آثار فرهنگی، پشتیبانی صحنه» امتحان «تاریخ هنر جهان»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «تأسیسات ساختمون»، در رشته «سینما» امتحان «تاریخ سینما» و در رشته «کودک کمک» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی» و در روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته «سینما» امتحان «تاریخ هنر ایران» برگزار می شه.

* برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی رشته های حرفه ای

برنامه امتحانات پایانی سال سوم متوسطه روش سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته های حرفه ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ـ ۱۳۸۹به این شرحه:

در روز یه شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته های «حسابداری بازرگانی، طراحی و دوخت، کامپیوتر، تربیت بدنی، مدیریت خونواده، صنایع غذایی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی» و در روز سه شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «اصول حسابداری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «الیاف نساجی»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «ریاضی(۳)»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «حقوق خونواده در اسلام»، در رشته صنایع غذایی «بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی» برگزار می شه.

در روز پنج شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری صنعتی»، در رشته «طراحی و دوخت الگو(۲)»، در رشته « کامپیوتر» امتحان «بانک اطلاعاتی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «جدول مسابقات ورزشی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «خونواده در اسلام»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول کنترل کیفیت»؛ در روز یه شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «مفاهیم و روش های آماری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «طراحی اندام و لباس»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «شبکه های کامپیوتری»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «فیزیولوژی(۱)»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «بهداشت خونواده»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «سردخانه و انبار» و در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری شرکت ها»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «تاریخ هنرجهان»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «زبون تخصصی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی»، در رشته «مدیریت خونواده» امتحان «روان شناسی رشد» و در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول تغذیه» برگزار می شه.