برگزیده

 بررسی نقش سوالات ماتریس کنکور در رشته ریاضی و تجربی

 

تئوری ماتریس شاخه ای از ریاضیات است که در مطالعه ماتریس متمرکز است. در ابتدا ، این زیر شاخه ای از جبر خطی بود ، اما به زودی رشد یافت تا موضوعات مرتبط با نظریه گراف ، جبر ، ترکیب و آمار را نیز در بر بگیرد. در این مقاله نقش سوالات ماتریس کنکور بررسی می شود. مفهوم ریاضی یک ماتریس به مجموعه ای از اعداد ، متغیرها یا عملکردهایی که در ردیف ها و ستون ها مرتب شده اند اشاره دارد. سپس چنین مجموعه ای می تواند به عنوان یک موجود متمایز ، ماتریس تعریف شود و طبق برخی از قوانین ریاضی اساسی می تواند به عنوان سوالات ریاضی کنکور ریاضی و تجربی به کار برود. از ماتریس می توان برای نوشتن و کار فشرده با چندین معادله خطی استفاده کرد که همزمان به آن به عنوان سیستم معادلات خطی گفته می شود. ماتریس و ضرب ماتریس ویژگی های اساسی آن ها را در ارتباط با دگرگونی های خطی ، که به عنوان نقشه های خطی نیز شناخته می شوند ، نشان می دهد. ماتریس ، مجموعه ای از اعداد که در ردیف ها و ستون ها تنظیم شده اند تا یک آرایه مستطیل شکل بسازند. اعداد را عناصر یا ورودی های ماتریس می نامند. همچنین ماتریس ها در برنامه های گرافیکی رایانه و سوالات ماتریس کنکور ریاضی و تجربی کاربردهای مهم دارند ، جایی که از آنها برای نشان دادن چرخش ها و دیگر تحولات تصاویر استفاده شده است. در زمین شناسی ، از ماتریس ها برای انجام تحقیقات لرزه ای استفاده می شود. آنها برای ترسیم نمودارها ، آمارها و همچنین برای انجام مطالعات و تحقیقات علمی تقریباً در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. ماتریس همچنین در نمایش داده های دنیای واقعی مانند جمعیت افراد ، میزان مرگ و میر نوزادان و غیره استفاده می شود. ماتریس مجموعه ای از اعداد است که در تعداد ثابت ردیف و ستون قرار گرفته اند. معمولاً اعداد اعداد واقعی هستند. به طور کلی ، ماتریس ها می توانند شامل تعداد پیچیده ای باشند اما ما آن را در اینجا نمی بینیم. در اینجا مثالی از ماتریس با سه ردیف و سه ستون آورده شده است: ردیف بالا ردیف 1 است. یک ماتریس از ردیف و ستون تشکیل شده است. این سطرها و ستونها اندازه یا ابعاد یک ماتریس را مشخص می کنند. انواع مختلفی از ماتریس ها عبارتند از: ماتریس ردیف ، ماتریس ستون ، ماتریس تهی ، ماتریس مربع ، ماتریس مورب ، ماتریس مثلثی فوقانی ، ماتریس مثلثی پایین ، ماتریس متقارن و ماتریس ضد تقارن که همگی در سوالات ماتریس کنکور نقش مهمی دارند. ماتریس یک ترتیب مستطیل شکل از اعداد به ردیف و ستون است. هر شماره در یک ماتریس به عنوان یک عنصر ماتریس یا ورودی گفته می شود. به عنوان مثال ، ماتریس A دارای 2 ردیف و 3 ستون است. در جبر خطی ، انتقال ماتریس عملیاتی است که یک ماتریس را بر روی مورب آن می چرخاند. این است که ، با تولید یک ماتریس دیگر ، اغلب با استفاده از AT (در میان سایر نمادها) ، شاخص های سطر و ستون ماتریس A را تغییر می دهد. دترمینان یک ماتریس. دترمینان برای حل معادلات خطی ، ضبط چگونگی تغییر دگرگونی خطی منطقه یا حجم و تغییر متغیرها در انتگرال ها مفید است. دترمینان را می توان به عنوان تابعی مشاهده کرد که ورودی آن یک ماتریس مربع است و خروجی آن یک عدد است.

 

 

99