متن کامل – بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۲۷

همانطورکه در جدول شماره(۴-۴)وشکل (۴-۱۴)مشاهده می شود در مورد درصد فراوانی جوابهای زیاد وبسیار زیاد که توسط مشاوران ارایه شده است در حدود ۶۴%جوابها این درصد فراوانی از ۵۰% بیشتر می باشد .در این مرحله پیمانکاران روی عدم وجود فهرست بهای تخصصی ؛ انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرا ؛عدم تسلط کافی کارشناسان ؛عدم وجود مشاوران با سابقه مقاومسازی جزو اولویتهای اولیه این جدول می باشد.
در شکل زیر نمودار ستونی مربوط به درصد فراوانی کسب شده هر چالش آورده شده است.
 
شکل ‏۴-۱۴: نمودار ستونی مربوط به درصد فراوانی هر یک از چالش های مشاوران
نگاهی به نتایج کسب شده از هرسه پرسشنامه نشان می دهد عدم وجود پیمانکاران ماهر وباتجربه ونداشتن یک سیستم صحیح ارزیابی برای پیمانکاران در این اجرای خاص از نظر پاسخ دهندگان، به عنوان مهمترین چالش، شناخته شده است. پس از آن،عدم وجود مشاوران با تجربه و عدم تسلط کارشناسان به مسائل فنی و مساله تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی، دغدغه اصلی دست اندرکاران پروژه های سازمان نوسازی مدارس است. به نظر می رسد وجود مشکلات اخیر در حوزه اقتصاد کشور و گرانی های اخیر و نیز موضوع کاهش شدید اعتبارات عمرانی، بر پاسخ ها، بی تاثیر نبوده و این موارد برای پاسخ دهندگان ملموس تر بوده است.عدم مهارت و توان فنی پیمانکاران و عوامل اجرایی درگیر ساخت و ساز و نیز نبود سیستم مناسب ارزیابی و انتخاب پیمانکار، عوامل دیگری هستند که از نظرپاسخ دهندگان به عنوان چالشی درسازمان نوسازی مدارس، مطرح می باشند چالش. نتایج به دست آمده نشان می دهد اغلب چالشهای ارائه شده از اهمیت با لایی برخوردارند بطوریکه تنها ۳ مورددر جدول کارشناسان درصد فراوانی ان از ۵۰% پایین تر می باشدودرصدهانشان می دهد اکثر پاسخ دهندگان تاثیر ۹۰% آنها را، زیاد و بسیار زیاد دانسته اند.
عواملی از قبیل اعمال فشارهای سیاسی به مدیران و سازمان , نامشخص بودن زمان پایان پروژه به دلیل ماهیت آن, نداشتن سیستم منظم جهت کنترل ومواخذه تاخیرات پیش آمده ز جمله مواردی هستند که کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند که نشانگر این است که افراد، زیرساخت های موجود را به ویژه در حوزه قوانین، مناسب می بینند و آنها را در مشکلات کیفی موجود، دخیل نمی دانند.

میانگین اولویتهای استان یزد

با بررسی اولویتهای جداول (۴-۲)و(۴-۳)و(۴-۴)می توان به این نتیجه رسیدکه از بین سه پرسشنامه پیمانکاران ومشاوران وکارشناسان فنی استان یزد؛ ۱۱چالش بصورت مشترک جزو اولویتهایی با در صد بالا قرار دارند که میتوان میانگین نسبتها را طبق جدول ذیل بدست آورد .
جدول ‏۴-۵:میانگین اولویتهای استان یزد

میانگین استان یزد
شماره موضوع مشاور پیمانکار ادارات جمع درصد اولویت
۱ عدم وجود پیمانکاران ماهر وبا تجربه ۶۱٫۵ ۱۰۰ ۱۶۱٫۵ ۸۰٫۷۵ ۶
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.