بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۲

ارزیابی آسیب پذیری شامل دومرحله ارزیابی کیفی وکمی می باشد.
-ارزیابی کیفی
جمع آوری اطلاعات اولیه مربوط به وضعیت موجود ساختمان مانند تهیه نقشه ها، وضعیت خاک؛ پی؛ زلزله خیزی منطقه؛ و جزییات سازه می باشد که اصطلاحا” به آن ارزیابی کیفی گفته می شود.سرفصلهای ارزیابی کیفی شامل موارد زیر می باشد: [۱۰]
-گردآوری اطلاعات اولیه
-ارزیابی اولیه وضعیت موجود ساختمان
-بررسی مقررات قوانین حاکم وملاحظات اجرایی
-ملاحظات اقتصادی واجتماعی
-تعیین اهمیت ساختمان با شاخص های معین
-ارزیابی اولیه وضعیت لرزه ای وپیشنهاد اولیه هدف بهسازی
-ارایه لیست مقدماتی برای انجام عملیات سونداژ وآزمایشهای مورد نیاز
-انجام آزمایشهای خدمات جنبی
مطالعات خدمات جنبی پس از اتمام و ارایه ی گزارشارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای، انجام میگیرد و هدف از انجام این مطالعات نیز به دست آوردن و یا تکمیل و تدقیق کلیه اطلاعاتی است که در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه، مورد نیاز است. [۱۱]
لیست خدمات جنبی در حالت کلی شامل موارد زیر است:
– تهیه ی نقشه های معماری و سازه ای وضع موجود
– سونداژ و تخریب
– شناسایی
– برآورد خطر زلزله در صورت نیاز
-آماده سازی
– آزمایش های مقاومت مصالح
– آزمایش های خاک
– ترمیم
-ارزیابی کمی
در مرحله ارزیابی کمی کل سازه مدل گردیده ونقاط ضعف پروژه در برابر بار زلزله نمایان می گردد . در واقع توانایی ساختمان در برابر بار زلزله را ارزیابی می کند.سرفصلهای گزارش کمی بشرح ذیل می باشد: [۱۰]
-تعیین هدف بهسازی
-تحلیل خطروتعیین طیف طرح
-تهیه اطلاعات تفضیلی وضعیت موجود
-ارزیابی تفضیلی نیاز ساختمان به بهسازی

تهیه طرح بهسازی

بعداز اتمام این مراحل تعیین می شود که ساختمان ارزش بهسازی دارد یا باید تخریب شده و مجدداً ساخته شود. در این رابطه ارزش اقتصادی پروژه نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. بعنوان مثال ساختمانی در مرحله بعدی از بهسازی لرزه ای قرار میگیرد که هزینه بهسازی آنها کمتر از ۳۰% هزینه ساخت مجدد آن باشد. بعداز انجام ارزیابی چنانچه قابلیت بهسازی لرزه ای ساختمان قطعی شد طرح بهسازی آن به صورت دوگزارش ارائه میگردد. [۹]
-تهیه طرح مقدماتی
در این موارد یا اعضاء سازه موجود تقویت می گردد و یا سازه مقاومی طراحی می شود تا سازه موجود به آن تکیه کند.بعد از مقایسه و بررسی های لازم گزینه ایی انتخاب می شود که علاوه بر جوابگویی به نیازهای مقاومتی؛ ساده تر و با امکانات اجرایی محل سازگارتر و اقتصادی تر باشد.سرفصلهای این گزارش بشرح ذیل میباشد[۱۰]:
-بررسی راهکار بهسازی
-بررسی فنی واجرایی واقتصادی طرح مقدماتی گزینه های بهسازی
-انتخاب طرح برتر در تعامل با کارفرما باتوجه به گزارش مقایسه فنی-اقتصادی
-تهیه طرح تفضیلی
با توجه به بهترین روش انتخابی از مرحله قبل باید کلیه گزارشات ومدارک طرح تفضیلی آماده گردد.در این مرحله گزارشات طرح بصورت مبسوط مورد استفاده در طراحی قرار گرفته ونقشه های اجرایی بهمراه اسناد مناقصه تسلیم کارفرما میگردد.سرفصلهای این روش بشرح زیر می باشد. [۱۰]
-تهیه طرح تفضیلی براساس طرح مقدماتی برتر
-بهسازی اجزای غیر سازه ای
-تهیه نقشه های اجرایی طرح
-تهیه مشخصات فنی
-تحلیل اقتصادی
-تهیه برنامه زمانبندی پروژه
-تهیه اسناد مناقصه
شکل ‏۲-۱:نحوه فرایند مطالعات مقاومسازی[۱۰]

اجرای طرح بهسازی لرزه ای

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir