بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۱۰

در آماراز دو نوع داده استفاده می شود:
پیوسته
گسسته
تحلیل آماری برای دادههای گسسته :
برای تحلیل و استنباط آماری برای دادههای گسسته مانند جنسیت، سطح تحصیلات و نوع شغل و غیرو، پاسخ به گزینه های سوالات کیفی و غیرو از روشهایی همچون جداول توافقی با استفاده از ملاک آزمون کایدو استفاده نمودهایم. به عبارتی برای این نوع دادهها در تحقیق پیش رو نیاز به مقایسه بین نسبت گزینههای هر سوال و نسبت هر گزینه با توجه به سایر سوالات داریم. بنابراین، دو نوع فرضیه در این نوع دادهها مورد نظر است
الف- نسبت پاسخگویی به گزینههای هر سوال یکسان است که به آن فرض صفر گوییم به زبان آماری به صورت   بیان میشود .
ب-حداقل یکی از نسبتها با سایر نسبت یکسان نیست، که به آن فرض مخالف گوییم.
اساس پذیرش یا رد فرضیه صفر مقدار P-Value(Sig) است بدین صورت اگر این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۵ باشد فرضیه صفر رد میشود در غیر این صورت فرضیه صفر پذیرفته است.
جهت تحلیل چالش ها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای بررسی توصیفی متغیرها و سوالات تحقیق از جداول فراوانی و نمودار میلهای استفاده شده است.

فصل چهارم:نتایج وبحث

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌منظور درک واقعیت‌ها و مفاهیم پژوهش صورت می‌گیرد. تحلیل به‌معنی طبقه‌بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه‌کردن داده‌ها در راستای یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش و فرضیات تحقیق است. هدف از تحلیل، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است، به‌نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مسأله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. پس از این‌که مسأله تحقیق معین شد و مراحل روش تحقیق، مشخص‌سازی ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها و به‌کارگیری آن‌ها طی شد، نوبت آن فرا می‌رسد تا داده‌های جمع‌آوری شده، تجزیه و تحلیل گردد.در این فصل ابتدا فرایند شناسایی شده اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس تشریح می گردد. سپس نحوه استخراج چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی، آورده شده است. پس از آن، در دو بخش کلی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده پیرامون چالش های فراروی روند اجرای مقاومسازی در پروژه های سازمان نوسازی مدارس و راهکارهای مقابله با این مشکلات می پردازیم. در بخش مربوط به چالش ها، ابتدا متغیرهای جمعیت‌شناختی نمونه‌ مورد بررسی، ارائه شده است. سپس، با استفاده از آزمون‌های آماری ونرم افزار spss به بررسی صحت و سقم نتایج به دست آمده، گروه بندی انجام گرفته و معنی دار بودن اولویت بندی آنها می پردازیم.در بخش راهکارها نیز به ارایه نظر خبرگان، پرداخته می شود.

نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و مشکلات پیش روی اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و نیز ارائه راهکارهایی جهت مقابله با آنها در سازمان نوسازی مدارس می باشد. اگرچه محدوده مطالعات این تحقیق، در سطح اداره کل نوسازی مدارس استان یزد انجام گرفته است ولی روال کلی طراحی و اجرای پروژه ها در این سازمان، در سطح همه استان ها تقریبا مشابه می باشد. که این امر با یک بررسی کلی از نظر کارشناسان مقاومسازی استانهای دیگر بدست خواهد امد.شناخت روند اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی توسط ادارات نوسازی مدارس که تقریبا” از سال۸۵تا کنون در کل کشور شروع شده ، می تواند به ما در داشتن نگاهی همه جانبه و کلی نگر و یافتن موانع پیش روی این روش اجرای ساختمانهای آموزشی و راهکارهای رفع آنها، کمک نماید..

تصویب پروژه وتخصیص اعتبار

سازمان نوسازی مدارس به عنوان نهادی فنی و اجرایی، کلیه امور مربوط به ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی و در کنار آن بهسازی ومقاومسازی ساختمانهای موجودتابعه وزارت آموزش و پرورش را انجام می دهد. بدیهی است نوع و محل فضاهای مورد نیاز، به درخواست اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد. در فرایند انتخاب یک پروژه جهت اجرای مقاومسازی وبهسازی لرزه ای ، با توجه به نیاز و درخواست مناطق مختلف آموزش و پرورش و همینطور با استفاده از سیستم سامانه شناسنامه فضاهای آموزشی، این پروژه ها در کمیته ای با حضور مسئولین برنامه ریزی و بودجه استانداری و نمایندگان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، به تصویب می رسد. اینپروژه ها با اعتبار ملی، بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مطابق با نیاز استان ها، ابلاغ اعتبار و مبادله موافقت نامه انجام می گیرد.

طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی

پس از مشخص شدن بودجه اختصاص یافته به پروژه، طراحی پروژه و تهیه نقشه، در دستور کار دفتر فنی نوسازی مدارس قرار می گیرد .گروه دفتر فنی با بازدید از مدارس منتخب به همراه کارشناسان آموزش وپرورش , انها را اولویت بندی کرده سپس با توجه به وضع موجود به انجام مطالعات اولیه می پردازند . این مطالعات به دو روش اجرا میگردد :
۱-توسط مشاور
۲-توسط کارشناسان مقاومسازی با توجه به دستورالعملهای تیپ سازمان
در هر دو روش فوق با توجه به میزان اعتبار موجود و در نظرگرفتن مسائل فنی خاص اینگونه پروژه ها به تهیه نقشه های معماری، سازه و تاسیسات پروژه مبادرت می گردد. همزمان با طراحی، برآوردهای مالی و هزینه ای پروژه نیز انجام می گیرد.قابل توجه اینکه در این نوع پروژه هاتوجه به این نکته که براورد مالی اجرای مقا ومسازی یک فضای آموزشی از یک سوم براورد هزینه اجرای دوباره همان پروژه کمتر باشد,ضروری است .

انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد

پس از آماده شدن اسناد مالی و برآورد پروژه، دستگاه مبادرت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه می نماید. انتخاب پیمانکار، با توجه به میزان حجم کار و نوع اجرای خاص این پروژه ها، از طریقمناقصه محدود انجام می گیرد و یا بنا به دلایلی به صورت ترک تشریفات، به پیمانکار واجد شرایط وشناخته شده واگذار می شود.قابل ذکر است قبل ازشروع اجرای مقاومسازی در استانها, سازمان مبادرت به انجام کارگاههای آموزشی جهت اشنایی پیمانکاران با نحوه اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی نمود که این امر باعث محدود شدن حلقه پیمانکاران شده است .

اجرای پروژه

با انعقاد قرارداد، نظارت پروژه به ناظرین منطقه ابلاغ می گردد. پس از آن مدارس تخلیه و به پیمانکار تحویل شده و عملیات اجرایی پروژه آغاز می گردد. در طی مراحل اجرای پروژه و در فواصل مختلف، روند اجرایی کار توسط ناظرین پروژه مورد بازدید قرار گرفته و کنترل های لازم انجام می گیرد. بنا به نوع و شرایط ساخت، آزمایشات مربوط به مقاومت خاک، مقاومت بتن و کنترل کیفیت جوش توسط آزمایشگاه، صورت می گیرد.قابل ذکر است در پروژه های اولیه نظارت عالیه ونظارت مقیم این پروژه هابرعهده مشاور مطالعاتی بوده که چنانچه مشکلی در حین مراحل اجرای پروژه پیش اید بتوان بسرعت رفع گردد.

اتمام قراردادوتحویل پروژه

با اتمام عملیات اجرایی، کمیسیونی متشکل از نمایندگان پیمانکار، ناظرین، کارفرما (نوسازی مدارس) و بهره بردار (آموزش و پرورش) تشکیل شده و با حضور در محل، پروژه تحویل موقت می شود. در این مرحله اگر عیب و نقصی در کار وجود داشته باشد، به پیمانکار مهلت داده می شود تا ظرف مدت معینی نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. حسن اجرای پروژه، تا یک سال پس از تاریخ تحویل موقت، توسط پیمانکار ضمانت می گردد. پس از این تاریخ، در صورتی که عیب و نقصی در کار وجود نداشته باشد، پروژه تحویل قطعی می شود.

استخراج چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع

با توجه به مطالعات انجام شده پیرامون ادبیات موضوع پژوهش و نیز مرور تحقیقات پیشین پیرامون عوامل موثر برروند اجرای بهسازی لرزه ای ومقاومسازی پروژه های آموزشی ومواردی که باعث موفقیت و شکست این روندبوده و با توجه به شرایط موجود در سازمان نوسازی مدارس و آشنایی انجام گرفته با محیط و شرایط خاص مقاومسازی فضاهای آموزشی و پرورشی و چرخه عمر آنها و همچنین، با توجه به نظرات خبرگان و کارشناسان سازمان نوسازی مدارس،چالش های پیش روی این روندرا در این سازمان شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شد.

تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده

ابتدا، لیست اولیه چالش های شناسایی شده، آورده شده است.این لیست، به صورت سه پرسشنامه (پیوست یک) تدوین و در اختیار سه گروه از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی این سازمان قرار گرفت.نتایج به دست آمده، در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این سه گروه عبارتند از۱-مشاوران ۲- پیمانکاران۳- کارشناسان فنی نوسازی مدارس استان یزد قابل ذکر است پرسشنامه سوم , در اختیار کارشناسان مقاومسازی سایر استانها نیز قرار گرفته که نتایج ان را نیز جهت مقایسه با نتایج کارشناسان استان یزد وهمینطور تعمیم دادن اولویتها در کشور اورده شده است.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی

در ابتدای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی به ارائه ویژگی های نمونه مورد بررسی می پردازیم. دست اندرکاران پروژه های سازمان نوسازی مدارس استان رابا توجه به محدودیت های زمانی و دسترسی،به سه گروه پیمانکاران ومشاوران وافراد فنی اداره تقسیم بندی نموده وتعداد ۱۵نفر مشاوربا ۲۲ سئوال,۸پیمانکاز با ۲۸ سئوال و۲۳ نفر افراد فنی (نظارت ودفتر فنی) با ۳۰ سئوال انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت.پرسشنامه ها بصورت کامل در پیوست ۱ امده است.
برای بررسی درصد گروههای تحصیلاتی، رشته تحصیلی و مدت همکاری که در تحقیق شرکت داده شدهاند بر اساس گزینه تحصیلات، رشته تحصیلی و مدت همکاری جداول به قرار زیر محاسبه گردیده است که شامل (تعداد افراد در گروه) و درصد هر گزینه است.

مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات

از مجموع ۱۵نفر مشاور که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱ نفر دارای مدرک دکترا ,۱۰نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی بودند.
شکل ‏۴-۱: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر سطح تحصیلات
از مجموع ۸نفر پیمانکار که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱ نفر دارای مدرک زیرکارشناسی ,۱نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، ۶نفر کارشناسی بودند.
شکل ‏۴-۲: مشخصات جامعه آماری پیمانکار از نظر سطح تحصیلات
از مجموع ۲۳نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان یزدکه به پرسشنامه پاسخ دادند،۸نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، ۱۵ نفر کارشناسی بودند.
شکل ‏۴-۳: مشخصات جامعه آماری کارشناسان استان یزد از نظر سطح تحصیلات
از مجموع ۲۸نفر کارشناس فنی سایر استانها که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱ نفر دارای مدرک دکترا ,۱۹نفردارای مدرک کارشناسی ارشد، ۸ نفر کارشناسی بودند.
شکل ‏۴-۴:مشخصات جامعه آماری کارشناسان سایر استانها از نظر سطح تحصیلات

مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی

از مجموع۱۵ نفرمشاور که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱نفر مهندس معمار، ۱۳نفر مهندس عمران و۱ نفر از سایر رشته هاهستند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.