دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۹

۳-۱۰۹-بز و گوساله و قوچ
* خلاصهی قصه
گوساله، قوچ و بزی از گله دور شده و در میان درختهای بلوط گیر افتاده بودند. گرگها رسیدند. قوچ گفت: «اگر فرار کنیم، گرگها جرات پیدا میکنند و ما را تکه پاره میکنند». بز گفت:«باید کاری کنیم که گرگها فرار کنند». بز تکهای حلبی پیدا کرد و روی شاخهایش گذاشت و قوچ با شاخ به حلبی زد. گرگها ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. بز، گوساله و قوچ هم رفتند تا به گله رسیدند.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
______________
¨ کنشهای اساطیری
_____________
¨ موجودات و پدیدههای اساطیری
__________________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
این قصه، به شیوهی تمثیلی اهمیت فکر و اندیشه زندگی کردن با جمع را بیان میکند. در این قصه هم مانند قصهی ۵۳ و ۱۰۶ بز با فکر و اندیشه و البته یاری دیگر حیوانات خود و دیگران را از خطر حتمی نجات میدهد .
¨ آداب و رسوم
_________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
_________________
 عناصر روانشناسی
_____________
■ باورهای عامیانه و خرافی
______________
■ سایر عناصر
_________
۳-۱۱۰-بللئوک، آواانداز، شلنگانداز
* خلاصهی قصه
در روزگار پیشین شاهی بود که پسری داشت. این پسر هر روز به شکار میرفت. روزی مشغول شکار بود که خیمهای را دید. خیمه از آن دختر پادشاه چین و ماچین بود. پسر عاشق او شد و از دختر خواستگاری کرد. دختر پذیرفت. شاهزاده جریان را برای پدرش گفت و شاه، وزیر را برای خواستگاری فرستاد. پدر دختر برای ازدواج با دخترش سه شرط گذاشت. پادشاه به پسرش کمک کرد که سه شرط را انجام دهد. بعد از انجام سه شرط پسر و دختر به یکدیگر رسیدند.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
_____________
¨ کنشهای اساطیری
– آزمون ازدواج
یکی از کهن الگوها در امر ازدواج، آزمودن خواستگار است. گاه که پدر دختر با ازدواج دخترش با فردی خاص مخالف بوده، به عمد شروطی میگذاشته که خواستگار ناکام بماند (رجوع شود به قصهی۲۸). در این قصه هم پادشاه چین و ماچین به طور کلی با ازدواج دخترش مخالف است و با گذاشتن شروط دشوار مانع خواستگاران میشود؛ اما شاهزاده قهرمان در این قصه با کمک افرادی که تواناییهای عجیب دارند، موفق میشود همه شروط را انجام دهد.
– پیشگامی دختران در امر ازدواج
این امر در قصههای عامیانه زیاد تکرار شده است (رجوع شود به قصهی ۱۲). در این قصه هم دختر پادشاه چین و ماچین بدون آگاهی و رضایت پدر به خواستگاری شاهزاده قهرمان قصه پاسخ مثبت میدهد.
– عاشق شدن
(رجوع شود به قصهی۸).
¨ موجودات و پدیدههای اساطیری
– سیمرغ
از موجودات اساطیری که در قصه بارها تکرار شده است (رجوع شود به قصهی ۳۰). در این قصه آوردن جوجههای سیمرغ یکی از شروط پادشاه چین و ماچین است.
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
این قصه مشابهتهایی با قصههای «آکچل»، «آوچی محمد» و «احمدصیاد» دارد؛ اما از لحاظ ساختار در ردهی آنها نیست. این قصه در میان طبقهی حاکم اتفاق میافتد. شاهزادهای که به طور اتفاقی دختر پادشاه چین و ماچین را میبیند و عاشقش میشود. در نهایت به کمک پدرش موفق به ازدواج با دختر میشود.
¨ آداب و رسوم
___________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
______________

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است