بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۱۸

شایستگی فنی: در این شیوه از تواناییهای تولیدکننده در تولید کالا استفاده میشود.
د) هویت کالای تبلیغ شده: کالا یا خدمت تبلیغ شده متعلق به کدام یک از استانها و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
و) نحوه کاربرد کلمات: کلمات به کار برده شده در تبلیغ چگونهاند. این متغیر سه شکل دارد:
– شعار تبلیغاتی: شعار تبلیغاتی عبارتی کوتاه و ساده است که به سرعت قابل یادآوری است.
– مارک یا نام تجاری کالا
– توصیف کالا و خدمات: ذکر مزایا و فواید کالا
ی) زبان استفاده شده در تبلیغ: این تغییر دو حالت دارد: فارسی، فارسی و لاتین.
هـ) تعداد پیامها و مقدار به مزایده گذاشته شده: آگهیهای مزایده و مناقصه در آن واحد تنها یک پیام را منتقل میکنند. بنابراین آگهیهای مزایده و مناقصه، با تعداد پیام زیاد نمیتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
ل) علتهای تبلیغ: هر پیام تبلیغی هدفی به دنبال دارد که همان علت تبلیغ است این متغیر چند شکل دارد:
فروش کالا و یا خدمات
تشویق به مصرف محصول
آگاه کردن افراد از وجود مزایای کالا
اعلان تغییر قیمت
شناساندن بستهبندی جدید
طرح پیشنهادهای تازه
کسب نمایندگیهای فروش بیشتر
م) سهولت برقراری ارتباط: این تغییر با استفاده از سه شاخص وضوح، روشنی و تعداد پیامهای تبلیغ شده ارزیابی شده و گزینه برقراری ارتباط امکانپذیر است و برقراری ارتباط امکانپذیر نیست برای آن در نظر گرفته شده است.
ل) تطابق با مقررات تبلیغاتی کشور: با توجه به ماده ۱۲ آئیننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، تبلیغات باید شرایطی داشته باشند، بنابراین این متغیرها با دو گزینه دارد و ندارد مورد سنجش قرار گرفت.
۳-۴: روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتواست Content analysis
«وایت» (Wright) میگوید که اصطلاحهای تحلیل محتوا و رمزگذاری به طور تبادلناپذیری برای ارجاع به توصیف عینی یا منظم و کمی رفتارهای نهادی مطرح میشود.
«بارکوس» (Barkuse) نیز معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای ارتباطی است. از نظر وی این روش کاملاً علمی است و با وجود جامع بودن از نظر ماهیت نیازمند تحلیل دقیق و منظم است.
«برنارد برلسون» (Bernard Berlson) آمریکایی از مبتکران اصلی روش تجزیه و تحلیل محتواست که طبق تعریف خود اصول خاصی برای این روش قایل است. وی میگوید تجزیه و تحلیل محتوا تکنیک تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و مقداری محتوای آشکار ارتباطات به کار میرود.
خصلت عینی بودن تجزیه و تحلیل محتوا مستلزم آن است که هرگونه تحقیق و بررسی در این زمینه قابل بازبینی و بازسازی باشد در تجزیه و تحلیل محتوا استنباطهایی محقق مورد نظر نیست. (همان، ص ۷۵)
همچنین منظم بودن این روش بدان معناست که محتوا براساس واحدها و مقولههایی که برای تحقیق در نظر گرفتهاند تجزیه و تحلیل شود.
خصلت مقداری بودن بیش از هر خصلتی شاخص تجزیه و تحلیل محتواست. خصلت مقداری در واقع جانشین جنبههای ذهنی و استنباطی بررسیهای نظری است که با مقیاسهای دقیق قابل ارزیابی نیستند و به همین ترتیب به تجزیه، تحلیل، وزن و اعتبار خاصی میدهند.
۳-۵: تکنیک تحقیق
تکنیک این تحقیق مقولهای و ارزیابی است.
مقولهای: طبقات کدام برای تفکیک زمینه بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد.
ارزیابی: براساس مشخصههای بارز پیام در مورد یک واقعیت بیرونی مورد قضاوت قرار میگیرد.
۳-۶: واحد تحلیل
واحد تحلیل در این پژوهش، هر آگهی تبلیغاتی که در روزنامههای مذکور چاپ میشوند.
۳-۷: جامعه آماری
تمام آگهیهای مزایده و مناقصه در روزنامههای جام جم، همشهری، کیهان، اطلاعات، ایران و شرق در یک ماه از ۶ ماهه اول سال ۹۰٫
۳-۸: روش نمونهگیری
روش نمونهگیری در این پژوهش، تلفیقی از دو تکنیک خوشهای چند درجهای و سهمیهای است.
در روش نمونهگیری خوشهای چند درجهای، یک نمونه احتمالاتی از واحدهای نمونهگیری مرحله اول انتخاب میشود. از هر واحد نمونه منتخب مرحله اول یک نمونه احتمالاتی از واحدهای نمونهگیری مرحله دوم انتخاب میشود و این کار تا آخرین مرحله نمونهگیری ادامه مییابد.
برای انتخاب نمونه این تحقیق، نخست آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها را به ۵ منطقه شمال، مرکز، غرب، شرق و جنوب تقسیم شد. سپس در هر یک از مناطق ۸ کیوسک خیابانهای اصلی انتخاب شدند و در هر منطقه باید ۸۰ تابلو بررسی میشد برای تعیین آگهیهای مورد بررسی متناسب با حجم نمونه سهم هر روزنامه تعیین شد.
در منطقه شمال خیابان دکتر شریعتی از تقاطع ضرابخانه تا میدان قدس، خیابان ولیعصر از میدان ونک تا میدان تجریش، خیابان نیاوران، بزرگراه یادگار امام از تقاطع بزرگراه همت تا اوین، بزرگراه کردستان از تقاطع بزرگراه همت به بالا، بزرگراه اوین و بزرگراه آفریقا انتخاب شد در منطقه غرب، بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه همت غرب از تقاطع اشرفی اصفهانی به سمت غرب، بزرگراه آیتا… کاشانی، بزرگراه جناح، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری، بزرگراه یادگار امام تا تقاطع بزرگراه همت، بزرگراه مخصوص کرج تا گمرک مهرآباد انتخاب شد.
در منطقه مرکز، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید مطهری، خیابان ولیعصر از میدان ولیعصر تا میدان ونک، خیابان کریمخان، بزرگراه مدرس از میدان هفتتیر تا تقاطع بزرگراه همت، خیابان جمهوری اسلامی تا خیابان حافظ، خیابان انقلاب ت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ا خیابان شهید مفتح انتخاب شد.
در منطق شرق، بزرگراه رسالت از تقاطع بزرگراه عراقی، بزرگراه شهید زینالدین، خیابان پیروزی، خیابان سبلان، خیابان نیروی هوایی، بزرگراه آهنگ، بزرگراه افسریه، بزرگراه شهید محلاتی در نظر گرفته شد.
در جنوب نیز کیوسکهای بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان، خیابان قزوین، خیابان زمزم، خیابان خاوران، خیابان فداییان اسلام، خیابان یافتآباد، خیابان شهید تندگویان بررسی شدند.
۳-۹: حجم نمونه
با توجه به فرمول نمونهگیری کوکران

با توجه به محدودیتهای جمعآوری نمونه، حجم نمونه، این پژوهش ۳۸۰ آگهی مزایده و مناقصه در یک ماه از شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ در پنج روزنامه فوقالذکر در نظر گرفته شده است.
۳-۱۰: رویه جمعآوری اطلاعات
پس از مشخص شدن تعداد روزنامهها و حجم آگهی مزایده و مناقصه با توجه به اینکه تعداد آگهیها در این ۵ روزنامه متنوع میباشد یک ماه از سال ۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب شده است و این آگهیها را به صورت اتفاقی و در روزهای خاص در طول مدت یک ماه جمعآوری کردم و البته بعضی از آگهیها به صورت تکراری است و به همین خاطر در بعضی از روزها از بعضی روزنامهها اطلاعات بیشتر و بعضی کمتر.
۳-۱۱: تکنیکهای آماری مورد استفاده برای توصیف و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش از هر دو دسته تکنیک آماری توصیفی و تحلیلی استفاده میشود و در قسمت اول از محاسبات فراوانی و درصد و در قسمت دوم از آزمونهای آماری مانند ، کای اسکوئر یا خی دو استفاده شده است.
۳-۱۲: سنجش ضریب قابلیت اعتماد (محاسبه پایایی تحقیق)
برای محاسبه پایایی تحقیق از روش ویلیام اسکات (William Scott) استفاده شد. به منظور محاسبه ضریب اسکات، ۱۵ درصد از حجم نمونه از نظر مقولههای سهولت برقراری ارتباط و انگیزههای به کار رفته شده در تبلیغ دوباره کدگذاری شده، پس از این کار، ضریب پایایی اسکات مطابق فرمول آن  برای هر مقوله محاسبه شد.
این ضریب برای انگیزههای به کار رفته ۸۵ درصد و برای سهولت برقراری ارتباط ۸۰ درصد بود. از آنجا که ضریب پایایی قابل قبول، بالاتر از ۷۰ درصد است، پژوهش حاضر از پایایی لازم برخوردار است.
۳-۱۳: محدودیتهای روششناختی تحقیق
با توجه به این مسأله که تحقیق در زمینه آگهی مزایده و مناقصه در کشور، نوپاست و هنوز پژوهشهای مؤثری در این زمینه انجام نشده است، لذا در زمینه جمعآوری اطلاعات برای ادبیات نظری و معین کردن متغیرها محدودیتهایی وجود داشت.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *