بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی …

۵-۲-۲- پایایی:

مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد آموزشی برابر با ۸۲۴/۰ بدست آمد که چون بیشتر از ۷۰/۰ است بنابراین می توان گفت سوالات این پرسشنامه نیز دارای پایایی مناسب هستند.

۵-۲-۳- نحوه امتیاز بندی:

گزینه سؤالات به صورت «عالی»، «مطلوب»، «قابل قبول» و «قابل بهبود» است که به ترتیب از ۴ تا ۱
نمره گذاری شده اند.

۵-۲-۴- نحوه تفسیر نتایج:

همانطور که قبلاً اشاره شد، برای هر دبیر، دو پرسشنامه تکمیل می گردد؛ یکی پرسشنامه ای که توسط خود او تکمیل شده و دیگری پرسشنامه ای است که توسط مدیر یا معاون مدرسه تکمیل می گردد.
به جهت قائل شدن اهمیت بیشتر برای نمره ای که از سنجش مدیر یا معاون حاصل شده است، این نمره را با ضریب ۲ در نظر گرفته و حاصل آن را با نمره خود سنجی دبیر (با ضریب ۱) جمع می کنیم.
بنابراین نمره عملکرد آموزشی هر دبیر، بر اساس فرمول زیر به دست خواهد آمد:
(نمره ارزیابی مدیر یا معاون × ۲) + نمره خود ارزیابی
۳
با توجه به اینکه این پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال و سقف امتیاز هر سؤال ۴ است، بنابراین حداکثر نمره
هر دبیر بر اساس فرمول بالا، برابر۱۰۰ خواهد بود.

فصل چهارم:

تجزیه وتحلیل داده ها

در این فصل داده‏های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از ملاحظه‌ی پاسخ‌ها و ثبت داده‌ها در محیط نرم‌افزارspss و استخراج نتایج آن، ابتدا اطلاعات توصیفی ارائه‌ شده و در بخش بعدی در جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آمار استنباطی، داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت آن‌ها از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

۱- توصیف داده‌ها

۱-۱- پرسشنامه کارآفرینی معلمان

همان‌گونه که اشاره شد پرسشنامه‌ی استاندارد کارآفرینی معلمان شامل ۳۱ گویه و شش خرده مقیاس
توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام است. بنابر دستورالعمل موجود، نمره‌ی کلی کارآفرینی و خرده مقیاس‌های آن محاسبه و اطلاعات مربوط به شاخص‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار افراد نمونه‌ی آماری در رابطه با کارآفرینی در جدول زیر ارائه می‌شود.

جدول ۴-۱: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین

دامنه امتیاز میزان کارآفرینی فراوانی درصد فراوانی
۰ -۵۰ بسیار ضعیف ۱ ۲/۰
۵۰- ۸۱ ضعیف ۲۵ ۱/۶
۸۱- ۱۰۵ قوی ۳۲۶ ۱/۸۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.