بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

ردیف حد نصاب دامنه امتیاز میزان کارآفرینی
۱ حداقل ۸۵ درصد [۱۲۴–۱۰۵] بسیار قوی
۲ از ۶۵ تا ۸۵ درصد (۱۰۵– ۸۱] قوی
۳ از ۴۰ تا ۶۵ درصد (۸۱ – ۵۰] ضعیف
۴ کمتر از ۴۰ درصد (۵۰ – ۰ ] بسیار ضعیف

۵-۲- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی:

به منظور جمع‏آوری اطلاعات درباره عملکرد آموزشی دبیران، ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش و نظریه‏های کارشناسان علوم تربیتی و روان‏شناسی و نیز مدرسان مراکز تربیت‏معلم (به ویژه کسانی که روشها و فنون تدریس را در مراکز تربیت‏ معلم و دانشکده‏های علوم تربیتی آموزش می‏دهند) و استادان محترم راهنما و مشاور، فهرستی از شاخص های اساسی تهیه گردید. این فرمها در مورد ۲۰ مدیر و ۲۰ معلم اجرا شد و نتیجه‏ها مورد بررسی محتوایی و آماری قرار گرفت؛ ازهمین‏رو در برخی پرسشها و تعداد آنها تجدیدنظر شد.
شاخص های عملکرد آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، شامل آن دسته از مهارت هایی است که تقریباً در تدریس همه مواد درسی ضرورت اساسی دارد و همه معلمان صرفنظر از نوع درسی که تدریس می کنند باید از آن برخوردار باشند. مانند داشتن طرح درس، توانایی هدایت بحث های گروهی و مانند اینها.
با استفاده از این بررسی مقدماتی، به منظور بررسی عملکرد آموزشی دبیران، از روش های زیر استفاده گردید:
الف) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر دبیران (خود سنجی)
ب) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر مدیران و معاونین (برای هر معلم از یک مدیر یا یک معاون نظرخواهی شد)

۵-۲-۱- روایی:

در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه عملکرد آموزشی معلمان، شاخص های عملکرد آموزشی با مطالعه گسترده‏ای درباره اصول و روشهای حرفه‏ای معلم و فنون تدریس با استفاده از نظر متخصصان تعلیم و تربیت و روان‏شناسی تدوین شد. محتوای شاخص های مطرح‏شده در پرسشنامه‏ سنجش عملکرد آموزشی معلمان بر اساس اصول و روشهای درست تدوین، تنظیم و ارتباط آن با شیوه‏های صحیح تدریس توسط کارشناسان گروه های آموزشی و اساتید راهنما و مشاور تأیید شده است؛ بنابر این به روایی محتوایی آن می‏توان استناد کرد.
برای بالا بردن روایی و اعتبار پرسشنامه قبل از تدوین نهایی، ابتدا از چند تن از معلمان مقطع متوسطه نظرخواهی به عمل آمد. سپس توسط اعضای محترم گروه آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و نتیجتاً پس از ارزشیابی توسط آنان و با توجه به نظرات مطرح شده و اظهار نظر استادان راهنما و مشاور و همچنین نظرات تعدادی از اساتید محترم دانشگاه، آزمونی به صورت آزمایشی انجام شد که پس از اخذ بازخور مثبت و نتیجه درست، آزمون نهایی در کل نمونه آماری، به اجرا گذاشته شد.
همچنین به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه، پس از تهیه ی سؤالات پرسشنامه در زمینه های تعیین اهداف، تحلیل آموزشی، تعیین محتوا، روش، وسیله و ارزشیابی با عباراتی روشن و بدون ابهام، از متخصصان در این زمینه نظر خواهی به عمل آمد و سپس براساس نظرات آنها، پرسش ها درجه بندی گردیدند.
علاوه بر این در مقدمه پرسشنامه ها به دانشجویان و مسئولین اطمینان داده شده است که هدف از
پرسشنامه ها اجرای یک تحقیق است و ارتباطی به امور اداری و اجرایی ندارد و بر ضرورت دقت نظر و صداقت آنها در تکمیل پرسشنامه تاکید شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است