بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش …

۸۶۲/۰
۲۹۴/۰
۰۹۴/۰
۳۳۹/۰

عدالت سازمانی

فرهنگ سازمانی

اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی

جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ را نشان میدهد. برآورد استاندارد در مدل ۱ نشان میدهد که متغیر پیشبین عدالت سازمانی (۰۷۹/۰=β و ۵۶۸/۰t=) نمیتواند به طور معنادار واریانس نگرش مدنی را تبیین کند. اما متغیر فرهنگ سازمانی (۴۴۹/۰ =β و۲۱۴/۳ t=) میتواند به طور معنادار واریانس نگرش مدنی را تبیین کند. همچنین برآورد استاندارد در مدل ۲ نشان میدهد که متغیرهای عدالت سازمانی (۷۲۹/۰=β و ۰۶۰/۱t=)، فرهنگ سازمانی (۹۹۶/۰ =β و۷۰۴/۱ t=) و همچنین اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (۰۷۱/۱- =β و ۹۶۵/۰-t= ) نمیتوانند به طور معنادار واریانس نگرش مدنی را تبیین کنند.

۴-۴-مدل نهایی تحقیق

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه:‌

آنچه در این فصل مطرح خواهد شد شامل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ ها و تفسیر و تحلیل داده‌ها و اطلاعات حاصل از آن می‌باشد. پیشنهادات با توجه به یافته‌ها و نتایج تحقیق ارائه خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگرانی که علاقه‌مند هستند در رابطه با متغیر های تحقیق به تحقیق بپردازند ارائه شده است. آنچه که بدیهی است، این است که مطالب این فصل در واقع حاصل و نتیجه تمام مباحث مطرح شده قبلی می‌باشد.

۵-۱- نتایج تحقیق

۵-۱-۱٫ آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر
به منظور بررسی اینکه هر کدام از متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، از نظر پاسخگویان در سطح مناسب یا مطلوبی قرار دارند یا خیر، آزمونt تک نمونهای استفاده میشود. در آزمونt تک نمونهای با توجه به مقیاس ۵ گزینهای لیکرت، پرسشنامه تحقیق، مقدار آزمون برابر با ۳، در نظر گرفته شده است.
عدالت سازمانی
در ارتباط با عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای به طور کلی، چون سطح معنیداری محاسبه شده برای هرچهار مورد کوچکتر از میزان خطاست(۰۵/۰<000/0 sig=) عدالت رویهای و عدالت توزیعی به طور کلی در جامعه مورد نظر پایین تر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار ندارند. در ضمن با توجه به اینکه حد اختلاف میانگین برای عدالت مراودهای مثبت است و از آنجا که حد بالا و پایین برای عدالت مراودهای مثبت میباشد، در سطح اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که از نظر پاسخگویان عدالت مراودهای به طور کلی در جامعه مورد نظر بالاتر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار دارد.
فرهنگ سازمانی
در ارتباط با فرهنگ درگیرشدن در کار چون سطح معنی داری محاسبه شده برای فرهنگ درگیرشدن در کار کوچکتر از میزان خطاست(۰۵/۰<000/0 sig=) فرهنگ درگیرشدن در کار به طور کلی در جامعه مورد نظر پایینتر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار ندارد. در ضمن با توجه به اینکه سطح معنیداری محاسبه شده برای فرهنگ سازمانی ۰۶۷/۰ ، فرهنگ سازگاری ۱۴۱/۰ ، فرهنگ انطباق پذیری۳۶۴/۰ و فرهنگ ماموریتی ۹۷۳/۰ میباشند که بزرگتر از میزان خطاست لذا فرض صفر رد نمیشود یعنی میانگین فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری و فرهنگ ماموریتی با مقدار آزمون (عدد۳) تفاوت معنیدار ندارند.
رفتار شهروندی
در ارتباط با رفتار شهروندی، وظیفه شناسی، جوانمردی، نگرش مدنی، احترام و تکریم و نوع دوستی به طور کلی،چون سطح معنیداری محاسبه شده برای هرشش مورد کوچکتر از میزان خطاست(۰۵/۰<000/0 sig=) رفتار شهروندی، وظیفه شناسی، جوانمردی، نگرش مدنی، احترام و تکریم و نوع دوستی به طور کلی در جامعه مورد نظر بالاتر از حد میانگین میباشند و در سطح مطلوبی قرار دارند.

۵-۲- فرضیههای تحقیق

برای آزمون فرضیه اول تا ششم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
۵-۲-۱٫فرضیه اول :بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
ضریب همبستگی اسپیرمن بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی معادل۲۳۷/۰ و با p- مقدار (معنی داری) ۰۶۶/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد
۵-۲-۲٫ فرضیه دوم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.
ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی معادل۳۰۶/۰ و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۱۶/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است