علمی : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به …

فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی معادل۳۲۶/۰ و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۱۰/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
فرضیه ششم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی نوع دوستی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی معادل۳۰۹/۰ و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۱۵/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
از آنجائیکه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی به صورت کلی رابطه معنی داری وجود نداشت.لذا نقش تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی بین عدالت سازمانی ادراک شده و آن مولفه هایی از رفتارهای شهروندی سازمانی که رابطه معنی داری دارد مورد مطالعه قرار می گیرد.
فرضیه هفتم: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون به منظور بررسی اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در تبیین واریانس نوع دوستی در جداول ۴-۱۱ و۴-۱۲ نشان داده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل۱ نشان میدهد که ضریب تعیین متغیرهای عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی با نوع دوستی ۱۱۰/۰ بوده که ۰/۱۱ درصد نمرههای نوع دوستی را به طور معنادار تبیین میکند. مدل ۲ میزان رابطه بین متغیر پیشبین عدالت سازمانی و متغیر ملاک نوع دوستی را پس از ورود اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی نشان میدهد. با مقایسه مدل ۱و ۲ملاحظه میشود که فرهنگ سازمانی سبب افزایش R2به میزان ۷/۶ درصد شده که این میزان معنیدار است (۰۶۷/۰=R2Δ، ۵۰۸/۰=FΔ و۰۱۱/۰= P). مدل ۲ نشان میدهد که ۷/۶ درصد از واریانس مشاهده شده در نمرههای نوع دوستی توسط اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی تبیین میشود.
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲

مدل R2 R2تعدیل شده R2Δ P
۱ ۱۱۰/۰ ۰۷۹/۰ ۱۱۰/۰ ۵۸۴/۳ ۰۳۴/۰
۲ ۱۷۷/۰ ۱۳۴/۰ ۰۶۷/۰ ۵۰۸/۰ ۰۱۱/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.