بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه …

۳۸۵/۰
۶۱

**۴۲۳/۰
۰۰۱/۰
۶۱

**۵۷۴/۰
۰۰۰/۰
۶۱

۰۰۰/۱

** همبستگی در سطح اطمینان۹۹درصد معنیدار است
همبستگی در سطح اطمینان۹۵درصد معنیدار است
فرضیه اول :بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی اسپیرمن بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی معادل۲۳۷/۰ و با p- مقدار (معنی داری) ۰۶۶/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض مخالف رد میشود و فرض صفر پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد
فرضیه دوم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی معادل۳۰۶/۰ و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۱۶/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی معادل۲۸۲/۰- و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۲۸/۰ و کوچکتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۰مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم معادل۲۲۴/۰ و با p- مقدار (معنی داری)برابر۰۸۳/۰ و بزرگتر از سطح معنی داری۰۵/۰=α هست، لذا در این سطح فرض مخالف رد میشود و فرض صفر پذیرفته میشود. در نتیجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه پنجم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود ندارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است