تحقیق – بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با …

۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش

۱-روایی[۳۹] :
قبل از بکار گیری نهایی ابزار اندازه گیری در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که محقق از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکار گیری ابزار و معتبربودن آن پیدا نماید.
مقصود از روایی (اعتبار) آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ اعتبار انواع گوناگونی دارد. مانند صوری ( براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع ) – محتوایی ( توان سنجش میزان وجود صفت ) – ملاکی و سازه ای .(خاکی ؛ ۱۳۸۲ : ۲۴۴ )
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار با سئوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر این واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ؛ ۱۳۸۹ : ۱۸۲ )
۲- پایایی [۴۰]
پایایی به این معناست که اگر ما اندازه گیری مطالب یا محتوای واحدی را تکرار کنیم به نتایج کم و بیش یکسانی برسیم ( دلاور و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۱).
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش، از روش آلفا کرونباخ استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای موانع عدالت سازمانی ۹۳۱/۰، فرهنگ سازمانی ۹۶۷/۰و رفتار شهروندی ۸۲۴/۰ می اشد. که از مقدار لازم آن که ۷/۰ می باشد بالاتر است و می توان گفت که اجزای درونی (یعنی تمام گویه های) مقیاس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند.. (پیوست ج).

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها

جهت بررسی فرضیههای تحقیق از آزمونهای اسپیرمن برای تعیین رابطه بین دو متغیر و t تک نمونه ای برای تعیین متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها استفاده شده است

خلاصه

در این فصل ضمن ارائه فرآیند تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار جمع آوری اطلاعات ذکر گردید و پس از بیان روایی و اعتبار پرسشنامه روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق بیان گردید.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داهها

مقدّمه

تحقیق حاضر به ” بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان” میپردازد که نتایج آن به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد دادههای مورد نیاز تحقیق از ۳۵۷ پرسشنامه، که حاوی سؤالات مربوط به فرضیههای تحقیق است جمع آوری گردیده است. جهت بررسی فرضیههای تحقیق از آزمونهای اسپیرمن برای تعیین رابطه بین دو متغیر و t تک نمونه ای برای تعیین متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها استفاده شده است

۴-۱- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق

۴-۱-۱٫ نمره متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن
جدول ۴-۱: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن

متغیرها عدالت سازمانی ادراک شده عدالت رویهای عدالت توزیعی عدالت مراودهای
تعداد ۳۵۷ ۳۵۷ ۳۵۷ ۳۵۷
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.