فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به …

ب) فرهنگ مأموریتی (مأموریتی) : سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط بیرونی را تأمین کند اما الزامی در خود نمی بیند که به سرعت دست خوش تغییرات قرار گیرد در جمع بندی این نوع فرهنگ از انسان های سازمانی انتظار می رود شناخت ژرفی از هدف، مأموریت، و مأموریت سازمان داشته باشند که گاهی فراتر از تبیین نقش های شغلی و وظایف جاری افراد بر می دارد(شریف زاده و کاظمی، ۱۳۷۷ : ۳۷). تکیه اصلی این فرهنگ بر جهت گیری استراتژیک سازمان، آینده نگری و دستیابی به هدف های آرمانی و دوردست است و رهبران سازمان دارای دیدگاه مشترک می شوند آینده را ترسیم می کنند و آن را در معرض دید همگان قرار می دهند و تصویر به گونه ای در می آید که برای یکایک اعضای سازمان اهمیت خاصی پیدا می کند(پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۱ :۴۰۵).
ج) فرهنگ مشارکتی: اولین تأکید این فرهنگ بر دخالت دادن و مشارکت دادن در کارها، توجه به انتظارات در حال تغییر و شتابنده محیط بیرونی سازمان است، هدف سازمان در این حالت، پاسخ گویی سریع به نیازها و افزایش بازدهی است که از دیدگاه این فرهنگ، دخالت و شرکت در فعالیت های سازمان، باعث افزایش حس مسئولیت، تعلق و تعهد در افراد سازمان است که بتوان با بازارهای در حال تغییر و پر رقابت تطبیق حاصل کرد(غلامی حیدرآبادی، ۱۳۹۰: ۱۱۰).
د) فرهنگ مبتنی بر تداوم رویه (سازگاری) : سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است بر امور درون سازمان تأکید می کند و در محیط دارای ثبات نسبی فعالیت می کند و از نظر رفتار نوعی تداوم را در پیش می گیرد چنین سازمانی دارای فرهنگی است که در آن روش یا شیوه مشخص و با ثبات انجام کارها مورد توجه قرار می گیرد و به مشارکت افراد به ویژه در امور سرنوشت ساز سازمان چندان توجهی نمی شود ولی به تداوم در رفتار، سازگاری افراد با سنت های مرسوم، همکاری و اشتراک مساعی اهمیت زیادی داده می شود که موفقیت سازمان در گرو یکپارچگی، انسجام و داشتن کارائی با راندمان بالا است(ضیایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۴).
سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می دهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. با این توصیف مدیران در سازمان های امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی تفاوت باشند چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و خواهد بود(رونالد، ۲۰۰۵: ۱۰). چنان چه مدیران سازمان ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، باید قادر باشند درک وجود عدالت در سازمان خود را در کارکنان به وجود آورند. بدون ایجاد زمینه های مناسب برای ادراک عدالت و انصاف، سازمان ها مشکلات زیادی در انگیزش و هدایت کارکنان خواهند داشت. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها، رضایت شخصی افرادی که در سازمان ها مشغول به کار هستند، می باشد. همچنین ادراک عدالت در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای کارکنان، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در نهایت باید گفت که بی عدالتی در سازمان، سلامت روانی کارکنان و کرامت انسانی را خدشه دار کرده ،باعث کاهش وفاداری و در نهایت تهدیدی بر کل سازمان می شود(فانی و همکاران، ۱۳۹۲: ۵).

۲-۵-۲-مدل مفهومی تحقیق

عدالت سازمانی
رفتار شهروندی
فرهنگ سازمانی

۲-۵-۳-فرضیه‏های تحقیق:

۱-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۱-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۲-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۳-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۴-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۵-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۱-۶-رابطه معناداری بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان وجود دارد.
۲- بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان رابطه وجود دارد.
۳- بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان رابطه وجود دارد.
۴- بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان رابطه وجود دارد.

خلاصه فصل دوم

یکی از نگرانی ها و دغدغه های اصلی بسیاری از سازمانها و مدیران برقراری عدالت در سازمان است.اهمیت این موضوع به حدی است که بی توجهی به آن می تواند اثربخشی بسیاری از فعالیت های سازمان را از بین ببرد و آن را در راه رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد.نکته قابل توجه در این بین اهمیت فعالیتهایی است که از

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آن به رفتارهای فرا نقشی در ادبیات رفتار سازمانی یاد می شود .در واقع پیوستگی انجام رفتارهای فرانقشی و وجود عدالت در سازمان و ادراک کارکنان از آن موضوعی است که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.بر همین اساس در این فصل به بررسی مطالعات انجام شده و ارائه مفاهیم مرتبط به موضوع تحقیق پرداخته شد.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

این فصل نخست به روش تحقیق و فرایند تحقیق پرداخته است، سپس جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها و روش آماری که در تحقق مورد استفاده قرار می گیرد بررسی شده است.
فرایند تحقیق
پرسش آغازین مرحله۱
مطالعه متون و مصاحبه های اکتشافی مرحله ۲
ارائه چارچوب نظری مرحله ۳
ساختن مدل تحلیلی مرحله ۴
تعیین ابزار جمع آوری داده ها مرحله ۵
تعیین روایی و پایایی ابزار مرحله ۶
بکار گیری ابزار جمع آوری داده ها مرحله ۷
تحلیل اطلاعات مرحله ۸
بحث و نتیجه گیری ۹

۳-۱- روش تحقیق :

این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظرروش جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.