جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با …

۴-۲-۳- آزمون t تک نمونهای برای رفتار شهروندی ۷۳
۴-۳-فرضیههای تحقیق ۷۴
۴-۴-مدل نهایی تحقیق ۸۶
فصل پنجم ۸۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۷
مقدمه:‌ ۸۸
۵-۱- نتایج تحقیق ۸۸
۵-۲- فرضیههای تحقیق ۸۹
۵-۳- بحث و بررسی ۹۳
۵-۴- محدودیت ها ۹۸
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۸
منابع فارسی ۱۰۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی ۶۴
جدول ۳-۲٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی ۶۴
جدول ۳-۳٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ۶۴
جدول ۴-۱: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن ۶۷
جدول ۴-۲: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن ۶۸
جدول ۴-۳: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن ۶۸
جدول ۴-۴: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن ۷۰
جدول ۴-۵: آزمون tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفههای آن ۷۰
جدول ۴-۶: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن ۷۱
جدول ۴-۷: آزمون tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن ۷۲
جدول ۴-۸: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفههای آن ۷۳
جدول ۴-۹: آزمون tتک متغیره سطح متغیر تسهیم دانش و مولفه های آن ۷۳
جدول ۴-۱۰:آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح معنیداری برای آزمون فرضیه اول تا ششم ۷۴
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۷۹
جدول ۴-۱۲: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۷۹
جدول ۴-۱۳: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۰
جدول ۴-۱۴: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۱
جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۲
جدول ۴-۱۶: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۳
جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۴
جدول ۴-۱۸: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل ۱ و ۲ ۸۵
چکیده
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند تا در نتیجه آن در ایفای رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان انگیزه کافی به وجود آید.بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال ۱۳۹۳ انجام گرفت. جامعه اماری این تحقیق کارکنان دستگاههای اجرایی شهر کرمان به تعداد ۲۵۴۷۰ و نمونه آماری ۳۵۷ نفر می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و روایی بدست آمده برای پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی به ترتیب ۹۲/۰، ۸۹/۰ و۹۶/۰ و پایایی آن۹۳۱/۰، ۹۶۷/۰ و ۸۲۴/۰ می باشد. نتایج نشاندهنده آن است که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این در این مطالعه مشخص شد که بین عدالت سازمانی و نگرش مدنی، جوانمردی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir