بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

۸۹۴/۰

انتقال دانش

۵ تا ۱۱

۸۰۳/۰

خلق دانش

۱۲ تا ۱۹

۷۷۰/۰

نوآوری سازمانی

۲۰ تا ۲۶

۷۲۴/۰

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره‏ای استفاده می گردد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر مؤلفه های پژوهش از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.
آمار استنباطی:
آزمون کلموگروف- اسمیرنوف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند.
ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود .
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.
  2. اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .
  3. اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.

دو متغیر تصادفی xوy را باانحراف معیارهای σxو σyدر نظر می گیریم ضریب همبستگی این دو را با ρ نشان داده وبه صورت زیر تعریف می کنیم:
 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,