بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

 • مدیران و ناجیان استخر
 • دارندگان سرویس کاران آسانسورها
 • مدیران هتل ها در مقابل میهمانان
 • سایر بیمه نامه ها
  1. بیمه مهندسی

  بیمه های مهندسی از جمله بیمه های جدید در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند که با توجه به کاربردهای گوناگون آن ، از تنوع نسبتا زیادی نیز برخوردار هستند

  • تمام خطر مقاطعه کاری
  • ماشین آلات کارگاهی
  • تمام خطر نصب
  • پول در صندوق
  • پول در گردش
  • راهنمای صدور
  • راهنمای دریافت خسارت.

  نمودار سازمانی شرکت بیمه آسیا:
  فصل سوم:
  روش شناسی تحقیق

  مقدمه

  پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روشهای آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  روش شناسی تحقیق

  در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و نهایی، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طور خلاصه به شرح زیر است:
  الف) روش تحقیق بر حسب هدف:
  تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه (بازرگان وهمکاران، ۱۳۹۲). تحقیق حاضر نیز قصد دارد تا به ” بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا شهر تهران ” بپردازد و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد.
  ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها:
  تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (بازرگان وهمکاران، ۱۳۹۲).
  ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء:
  پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می باشد.
  بنابراین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی می باشد.

  فرآیند تحقیق

  این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، و با انجام مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است:
  ۱) بررسی تحقیقات مشابه
  ۲) مطالعات علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین
  ۳) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه
  ۴) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

  Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,