بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از …

یافته های آمار توصیفی نشان داده است که بیشتر پاسخگویان به سوالات این تحقیق یعنی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر تبریز ، پسر بوده، همگی دانش آموز دبیرستان و رشته های نظری بوده اند، اکثریت آنها در رشته علوم ریاضی در حال تحصیل بوده، اکثر آنها در مقطع پیش دانشگاهی در حال تحصیل بوده اند و به طور متوسط به خرید بیسکوییتهای جدید اقدام کرده اند، به طور متوسط بیسکوییتهای ایرانی را به خارجی ترجیح داده اند و به طور متوسط بیسکوییتهای قدیمی را به جدید ترجیح داده اند.
یافته های حاصل از این تحقیق در روند آزمون استنباطی فرضیات نیز به طور کلی در هر سه برند به صورت زیر بوده است:
۵-۳-۱- در مورد برند” گرجی” :

  • رابطه بین متغیرهای ” تنوع طلبی و وفاداری به برند”، ” تنوع طلبی و محبوبیت برند”، ” تصویر برند و محبوبیت برند” و “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و تبلیغات دهان به دهان”، مورد تایید قرار نگرفته است.
  • رابطه بین متغیرهای ” محبوبیت برند و وفاداری به برند”، ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و محبوبیت برند”، “محبوبیت برند و تبلیغات دهان به دهان” و ” تبلیغات دهان به دهان و وفاداری به برند” ، مورد تایید قرار گرفته است.
  • در میان روابط تایید شده، شدت تاثیر متغیر ” تبلیغات دهان به دهان برای برند گرجی” و ” وفاداری به برند گرجی”، بالاترین شدت تاثیر ، و تاثیر متغیر “خود اجتماعی تصور یافته توسط برند” بر ” ” محبوبیت برند گرجی” درای کمترین میزان شدت تاثیر بوده است.

۵-۳-۲- در مورد برند” شیرین عسل” :

  • فقط رابطه بین متغیرهای ” تنوع طلبی و وفاداری به برند”، از دیدگاه نمونه آماری تحقیق مورد تایید قرار نگرفته است.
  • روابط متغیرهای ” محبوبیت برند و وفاداری برند”، ” تصویر برند و محبوبیت برند” ، ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و تبلیغات دهان به دهان” ، ” تنوع طلبی و محبوبیت برند”، ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و محبوبیت برند” ، ” محبوبیت برند و تبلیغات دهان به دهان” و ” تبلیغات دهان به دهان و وفاداری به برند” مورد تایید قرار گرفته است.
  • در میان روابط تایید شده، بیشترین تاثیر در مورد رابطه دو متغیر “تنوع طلبی” و ” محبوبیت برند شیرین عسل ” بوده و کمترین میزان شدت تاثیر در مورد رابطه دو متغیر ” محبوبیت برند و وفاداری به برند شیرین عسل بوده است.

۵-۳-۳ در مورد برند “مینو” :

  • رابطه بین متغیرهای” تنوع طلبی فرد و محبوبیت برند”، ” محبوبیت برند و وفاداری به برند”، تصویر برند و محبوبیت برند” و ” تبلیغات دهان به دهان و وفاداری به برند” مورد تایید قرار نگرفته است.

متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۸/۰ بر متغیر ” وفاداری به برند مینو” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.

  • رابطه بین متغیرهای” تنوع طلبی و وفاداری”، ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و محبوبیت برند ” ، ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و تبلیغات دهان به دهان ” و ” محبوبیت برند و تبلیغات دهان به دهان” مورد تایید قرار گرفته است.
  • در میان روابط تایید شده بیشترین تاثیر در مورد رابطه دو متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و محبوبیت برند مینو ” بوده است و کمترین شدت تاثیر در مورد ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند و تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مینو ” بوده است.

شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده در مورد هر سه برند به صورت جدول ۵-۱ بوده است:
جدول (۵-۱ ):شدت تاثیرهای مرتب شده در نتایج به دست آمده

ردیف رابطه بین دو متغیر شدت تاثیر
۱ تبلیغات دهان به دهان برای برند گرجی بر وفاداری به برند گرجی ۹۷/۲۶
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.