بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

 • متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
 • متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۱۶/۰ بر متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل ” بوده است.
 • متغیر “تصویر برند” دارای رابطه مستقیم با متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد تحقیق بوده است.
 • متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۳/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند شیرین عسل ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
 • متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۳/۱ با متغیر “محبوبیت برند شیرین عسل” بوده است.
 • متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۵۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند شیرین عسل” بوده است.
 • متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند شیرین عسل ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۲۶/۰ با متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
 • متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۸/۰ بر متغیر ” وفاداری به برند مینو” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.
 • متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند مینو ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
 • متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه با متغیر “وفاداری به برند مینو ” نبوده است.
 • متغیر “تصویر برند” دارای رابطه مستقیم با متغیر “محبوبیت برند مینو ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
 • متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۳۵/۰ با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
 • متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۶/۰ با متغیر “محبوبیت برند مینو ” بوده است.
 • متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۶۵/۰ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند مینو ” بوده است.
 • متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند مینو” دارای رابطه مستقیم با متغیر “وفاداری به برند مینو ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.
 • ۴-۵ – جمع بندی فصل چهارم
  در این فصل به تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق از حیث سن، رشته تحصیلی و دیگر متغیرهای جمعیت شناختی در پرسشنامه تحقیق و نیز تحلیل توصیفی متغیرهای کلیدی تحقیق از حیث آماره های توصیفی مانند کمینه مقدار، بیشینه مقدار، دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار و واریانس در هر یک از سوالات متغیرهای کلیدی تحقیق پرداخته شد. در ادامه به تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری برای هر یک از برندهای شیرین عسل، مینو و گرجی که در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفته اند، پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیات مشخص نمود که در مورد برند شیرین عسل، ۷ فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، ۴ فرضیه تایید و ۴ فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر “تبلیغات دهان به دهان” بر “وفاداری به برند گرجی” و کمترین شدت تاثیر مربوط به “محبوبیت برند شیرین عسل” بر “وفاداری به این برند” بوده است.
  فصل پنجم
  جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
  ۵-۱- مقدمه
  در فصول قبل محقق پس از ارائه مقدمه، بیان مساله، اهداف تحقیق و ضرورت و اهمیت کار تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به بیان نظریات مرتبط با موضوع تحقیق و ارائه چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق پرداخته و در فصل سوم متناسب با موضوع تحقیق به انتخاب روش کار تحقیق، شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، جامعه آماری و … پرداخته است و بعد از جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه، داده‌های حاصل از آن بوسیله نرم افزار لیزرل در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
  این فصل آخرین فصل پژوهش است که به نتیجه گیری از تحقیق و ارائه پیشنهادات می پردازد و محقق در آن سعی دارد تا به نتیجه گیری نهایی حاصل از تلاش خود برای پاسخگویی به سوالات و آزمون فرضیه های تحقیق بپردازد و در نهایت پیشنهادات اجرایی و پژوهشی خود را برای محققین آینده که تمایل به ادامه کار تحقیق در این حوزه را دارند، ارائه نماید.
  ۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
  ۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی”
  ۵-۲-۱-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول
  نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تنوع طلبی مشتریان ” دارای رابطه با متغیر ” وفاداری به برند گرجی” در نمونه آماری این تحقیق نبوده است.
  ۶-۲-۱-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
  نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “تنوع طلبی مشتریان ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند گرجی” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
  ۵-۲-۱-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
  نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر “محبوبیت برند گرجی” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۵/۱۲ بر متغیر “وفاداری به برند گرجی ” بوده است.
  ۵-۲-۱-۴ – نتیجه آزمون فرضیه دوم
  نتایج آزمون این فرضی

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  ه نشان داده است که متغیر “تصویر برند” دارای رابطه با متغیر “محبوبیت برند گرجی ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.
  ۵-۲-۱- ۵- نتایج آزمون فرضیه سوم
  نتیجه آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند گرجی ” دارای رابطه با متغیر “تبلیغات دهان به دهان در مورد برند گرجی ” در نمونه آماری مورد مطالعه نبوده است.
  ۵-۲-۱- ۶- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم
  نتایج آزمون این فرضیه نشان داده است که متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند گرجی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۳/۰ با متغیر “محبوبیت برند گرجی” بوده است.
  ۵-۲-۱-۷- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم