بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تبلیغات دهان به دهان ” با متغیر “وفاداری به برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۰/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۲۶/۰ بوده است.
 • بنابراین متغیر “تبلیغات دهان به دهان ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۲۶/۰ با متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.
 • ۴-۳-۱۰- تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند مینو”
  ۴-۳-۱۰-۱- آزمون فرضیه اول
  فرضیه اول به این صورت بوده است: تنوع طلبی فرد بر وفاداری برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه با توجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تنوع طلبی فرد” با متغیر “وفاداری برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۶۱/۲ (بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
  • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۸۸/۰ بوده است.
  • بنابراین متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۸۸/۰ بر متغیر ” وفاداری به برند مینو” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.

  ۴-۳-۱۰-۲-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
  فرضیه فرعی ۱-۱ به این صورت بوده است : تنوع طلبی فرد بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این زیر فرضیه با توجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تنوع طلبی فرد” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۳۴/۰ ( کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
  • بنابراین متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند مینو ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.

  ۴-۳-۱۰-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
  فرضیه فرعی ۱-۲ به این صورت بوده است : محبوبیت برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند” با متغیر “وفاداری به برند مینو” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۸۹/۱ (کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
  • بنابراین متغیر “محبوبیت برند” دارای رابطه با متغیر “وفاداری به برند مینو ” نبوده است.

  ۴-۳-۱۰-۴-آزمون فرضیه دوم
  فرضیه دوم به این صورت بوده است: تصویر برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

  • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تصویر برند” با متغیر “محبوبیت برند ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۱۶/۰- ( کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
  • بنابراین متغیر “تصویر برند” دارای رابطه مستقیم با متغیر “محبوبیت برند مینو ” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.

  ۴-۳-۱۰-۵-آزمون فرضیه سوم
  فرضیه سوم به این صورت بوده است: خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
  نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است: