بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

۴-۳-۸-۷-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم
این زیر فرضیه به این صورت بوده است: محبوبیت برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند ” با متغیر “تبلیغات دهان به دهان” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۹۷/۱۱ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۰۱/۱ بوده است.
 • بنابراین متغیر “محبوبیت برند ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۰۱/۱ بر متغیر “تبلیغات دهان به دهان درباره برند گرجی” بوده است.

۴-۳-۸-۸-آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم به این صورت بوده است: تبلیغات دهان به دهان بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تبلیغات دهان به دهان ” با متغیر “وفاداری به برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۵۵/۱۱ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۹۷/۲۶ بوده است.
 • بنابراین متغیر “تبلیغات دهان به دهان برای برند گرجی” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر مستقیم به میزان ۹۷/۲۶ با متغیر “وفاداری به برند گرجی” در نمونه آماری مورد مطالعه بوده است.

۴-۳-۹ تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند شیرین عسل”
۴-۳-۹-۱-آزمون فرضیه اول
فرضیه اول به این صورت بوده است: تنوع طلبی فرد بر وفاداری برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه با توجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تنوع طلبی فرد” با متغیر “وفاداری برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۹۹/۳ (بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۴۲/۱ بوده است.
 • بنابراین متغیر “تنوع طلبی ” دارای رابطه مستقیم با شدت تاثیر ۴۲/۱ بر متغیر ” وفاداری به برند شیرین عسل” در نمونه آماری این تحقیق بوده است.

۴-۳-۹-۲-آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول
فرضیه فرعی ۱-۱ به این صورت بوده است : تنوع طلبی فرد بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این زیر فرضیه با توجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تنوع طلبی فرد” با متغیر “محبوبیت برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۴۷/۱ ( کمتر از ۹۶/۱) تایید نمی شود.
 • بنابراین متغیر “تنوع طلبی فرد ” دارای رابطه با متغیر ” محبوبیت برند شیرین عسل” در نمونه آماری مورد تحقیق نبوده است.

۴-۳-۹-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول
فرضیه فرعی ۱-۲ به این صورت بوده است : محبوبیت برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است:

 • بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند” با متغیر “وفاداری به برند شیرین عسل ” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۶/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود.
 • بر اساس اندازه گیری ضرایب پیوند ( مسیر ) این دو متغیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق، شدت این تاثیر به میزان ۱۶/۰ بوده است.
 • دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.