دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

برای هر یک از روابط تایید شده در مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل، از تحلیل ضرایب مسیر استفاده می شود . همانگونه که گفته شد منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است (بین دو متغیر) و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل به‌کار می‌رود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. این ضرایب بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری این تحقیق در مورد برند گرجی در شکل ۴-۹ نشان داده شده است:
شکل (۴-۹):ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند گرجی
 
منبع: یافته های تحقیق
۴-۳-۳ آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”
از این آزمون که با نامهای آماره آزمون t یا t-value نیز یاد می شود، جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. چون معناداری در سطح خطای ۰۵/۰بررسی می‌شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از ۹۶/۱ کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. ولی زمانی که این مقادیر بالاتر از ۹۶/۱ باشد نرم افزار آنها را با رنگ سیاه نشان داده و قابل قبول هستند و این به این معناست که روابط تعریف شده در بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری درست تعریف شده و دارای برازش هستند. شکل شماره ۴-۱۰خروجی نرم افزار لیزرل در مورد مدل تحقیق را در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری” برند شیرین عسل “را نشان داده است:
شکل (۴-۱۰ ):خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل”
 
منبع یافته های تحقیق
۴-۳-۴ ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”
برای هر یک از روابط تایید شده در مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل، از تحلیل ضرایب مسیر استفاده می شود . همانگونه که گفته شد منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است (بین دو متغیر) و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل به‌کار می‌رود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. این ضرایب بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری این تحقیق در مورد” برند شیرین عسل” در شکل ۴-۱۱ نشان داده شده است:
شکل (۴-۱۱):ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند شیرین عسل
 
منبع: یافته های تحقیق
۴-۳-۵ آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”
از این آزمون که با نامهای آماره آزمون t یا t-value نیز یاد می شود، جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. چون معناداری در سطح خطای ۰۵/۰بررسی می‌شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از ۹۶/۱ کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. ولی زمانی که این مقادیر بالاتر از ۹۶/۱ باشد نرم افزار آنها را با رنگ سیاه نشان داده و قابل قبول هستند و این به این معناست که روابط تعریف شده در بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری درست تعریف شده و دارای برازش هستند. شکل شماره ۴-۱۲خروجی نرم افزار لیزرل در مورد مدل تحقیق را در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری” برند مینو “را نشان داده است:
شکل ( ۴-۱۲ ):خروجی نرم افزار لیزرل در مورد آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو”
 
منبع:یافته های تحقیق
۴-۳-۶ ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”
برای هر یک از روابط تایید شده در مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل، از تحلیل ضرایب مسیر استفاده می شود . همانگونه که گفته شد منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است (بین دو متغیر) و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل به‌کار می‌رود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. این ضرایب بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری این تحقیق در مورد” برند مینو” در شکل ۴-۱۳ نشان داده شده است:
شکل ( ۴-۱۳):ضرایب مسیر در مدل معادلات ساختاری تحقیق در “برند مینو
 
منبع:یافته های تحقیق
۴-۳-۷- آماره های برازش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در هر سه برند مورد مطالعه
جدول ۴-۱۸ بررسی مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی را در هر سه برند مورد مطالعه مورد بررسی قرار داده است:
جدول ( ۴-۱۴): مدل معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی

آماره نیکویی برازش حد استاندارد میزان محاسبه شده نتیجه
برند گرجی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.