بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است . این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد چرا که نتیجه تلاش‌های مراحل قبلی پژوهش است. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روش‌های مختلف سعی دارد داده‌ها را در جهت آزمون سوال‌ها و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد . برای نیل به این هدف داده‌های جمع آوری شده باید به طور علمی و با روش‌های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرند و به صورت اطلاعات قابل استفاده تبدیل شوند چرا که هدف اصلی تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی دقیق پدیده ها و روابط بین شاخص‌های موضوع پژوهش است . ( حافظ نیا، ۱۳۸۶)
در این فصل ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به بررسی توصیفی داده‌های به دست آمده در مورد هر متغیر- سوال با تعیین میانگین‌ها و انحراف معیارها و توزیع فراوانی پاسخ‌ها در هر یک از سوا‌ل‌های پرسشنامه پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون‌های آماری استنباطی به تعیین نرمال بودن توزیع جامعه آماری، آزمون فرضیه‌های چهارگانه پژوهش در مورد برندهای بیسکوییت ایرانی و تعیین مهمترین عوامل موثر بر محبوبیت برند در این برندها پرداخته شده است.
مطالب این فصل در قالب قسمت‌های زیر ارائه شده اند:
تحلیل توصیفی : شامل یافته های جمعیت شناختی از جمله جنسیت، نوع رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، نوع مقطع تحصیلی ، میزان استفاده از بیسکوییتهای ایرانی در مقایسه با بیسکوییتهای خارجی، میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای خارجی و میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای قدیمی مورد علاقه نسبت به بیسکوییتهای جدید، وسپس تحلیل توصیفی متغیرهای کلیدی تحقیق.
۴-۲-آمار توصیفی
اولین گام در تجزیه و تحلیل داده ها ، توصیف و آگاهی از ویژگی ها و خصوصیات صفات افراد مورد مطالعه تحقیق و آشنایی با تغییرات متغیرهای کلیدی در نمونه مورد بررسی می باشد. هدف تحلیل توصیفی در این تحقیق آن است که امکان مطالعه پاسخگویان مورد مطالعه از حیث متغیرهایی چون تحصیلات، نوع رشته تحصیلی و … فراهم گردد تا با اطلاع از وضعیت این فاکتورها بتوان نتیجه گیری مستندتری در بخش نتایج داشت. در بخش بررسی توصیفی، متغیرهای مردم شناختی و متغیرهای کلیدی به صورت زیربررسی توصیفی شده اند:
بررسی توصیفی متغیرهای مردم شناختی در پرسشنامه دانش آموزان شامل:

 • بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی نوع مقطع تحصیلی دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی مقطع تحصیلی دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی نوع رشته تحصیلی دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی ترجیح بیسکوییتهای ایرانی نسبت به نوع خارجی در بین دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی تمایل به خرید بیسکوییتهای جدید در بین دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.
 • بررسی توصیفی میزان تمایل به خرید بیسکوییتهای قدیمی مورد علاقه نسبت به بیسکوییتهای جدید در بین دانش آموزان مد نظر در این تحقیق.

بررسی توصیفی متغیرهای کلیدی شامل:

 • بررسی توصیفی متغیر ” تنوع طلبی ” .
 • بررسی توصیفی متغیر ” تصویر برند ” .
 • بررسی توصیفی متغیر ” خود اجتماعی تصور یافته توسط برند ” .
 • بررسی توصیفی متغیر ” تبلیغات دهان به دهان ” .
 • بررسی توصیفی متغیر ” محبوبیت برند ” .

۴-۲-۱ – بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
جدول ۴-۱ بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق را نشان می دهد:
جدول ( ۴-۱): بررسی توصیفی جنسیت دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق

فراوانی درصد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است