بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

۳-۲-روش تحقیق
اعتبار و ارزش هر تحقیق به روش اجرای آن بستگی دارد و با تعیین درست جامعه، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل آماری ، جمع آوری داده‌ها، نمونه گیری صحیح ، می توان به این ارزش و اعتبار دست یافت. انتخاب روش تحقیق مناسب در یک پژوهش اجتماعی به عوامل بسیاری بستگی دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از پیمایش برای اهداف توصیفی، تبیینی و اکتشافی است ، چرا که در این نوع روش تحقیق می توان اقدام به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بزرگ نمود که به آسانی قابل مشاهده مستقیم نیستند (ببی[۱۴۰]، ۱۳۸۱ : ۵۳۰). پیمایش روش تحقیقی است که در آن از گروه‌های معینی خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند، این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند ( بیکر[۱۴۱]، ۱۳۷۷ : ۱۹۶).
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است چرا که به دنبال ارائه راهکارهای عملی جهت معرفی و به کارگیری عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در میان مشتریان برندهای بیسکویتهای ایرانی بوده است. از سوی دیگر این تحقیق از حیث ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است. چرا که این تحقیق آنچه را که در مورد محبوبیت برند در عالم واقع موجود هست توصیف ،ثبت و تجزیه و تحلیل کرده است و از سوی دیگر پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و تجربیات افراد مورد نظر در جامعه آماری تحقیق از پرسشنامه استفاده نموده است.
۳-۳- پرسش‌های تحقیق‌
معمولا تحقیق با سوالات اولیه که ذهن محقق را به خود مشغول می کند آغاز می شود و محقق با دقیق تر نمودن سوال خود سعی می کند محور تحقیق را مشخص نماید و طی یک فرایند که با مطالعه و بررسی نظریات صاحبنظران و سابقه موضوع ، پاسخی برای خود می یابد ، آن را به صورت فرضیه قابل آزمون مطرح می نماید. بنابراین در راستای سوال اصلی تحقیق که ” بررسی فاکتورهای موثر بر محبوبیت برند نزد مشتریان بیسکوییتهای ایرانی است”, سوالات اساسی که محور اصلی تحقیق پیش رو می باشند عبارتند از :
این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر شکل گرفته است:

 1. تنوع طلبی مشتری چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد؟
  1. تنوع طلبی مشتری چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
  2. محبوبیت برند چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد؟
 2. تصویر برند چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
 3. خود اجتماعی تصور یافته توسط برند چه تاثیری بر تبلیغات دهان به دهان دارد؟
  1. خود اجتماعی تصور یافته توسط برند چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
  2. محبوبیت برند چه تاثیری بر تبلیغات دهان به دهان دارد؟
 4. تبلیغات دهان به دهان چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد ؟

۳-۴ – قلمرو تحقیق
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان: شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران بوده است. این موضوع از دسته تحقیقات بازار، بخش تحقیقات برند و تحقیقات مصرف کننده در حوزه مدیریت بازاریابی مرتبط است.
۳-۴-۲- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق مناطق ۲ و ۴ شهرستان تبریز بوده است.
۳-۴-۳- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق اردیبهشت ماه الی مهر ماه ۱۳۹۳ بوده است.
۳-۵- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها یا رویدادهای مد نظر و مورد علاقه پژوهشگر که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند ( دانائی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت از همه افرادی است که یافته های آمار گیری قرار است به آنها تعمیم داده شود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق ۲ و ۴ شهرستان تبریز می باشند.
نمونه گیری به معنای “انتخاب تعدادی از افراد ،حوادث واشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه”می باشد ( دانائی فردوهمکاران، ۱۳۸۶). روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای و طبقه ای است، به این صورت که ابتدا نواحی پنجگانه شهرستان تبریز بعنوان خوشه اول انتخاب ،سپس به صورت تصادفی دو ناحیه (نواحی ۲و ۴) بعنوان خوشه دوم انتخاب گردید بعد از آن دبیرستانها از حیث دخترانه یا پسرانه بودن به دو طبقه تقسیم می شوند و سپس از هر یک از این دو طبقه ۳ دبیرستان انتخاب می شوند و از هر دبیرستان ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه اصلی برای پرسش سوالات مد نظر قرار می گیرند. پس جمعا شش دبیرستان و از هر دبیرستان ۱۰۰ نفر ، جمعا ۶۰۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه از روش شارپ کوکران در این پژوهش به صورت زیر استفاده شده است:
(۱-۳)
در این فرمول:

 • حجم جامعه= N
 • حجم نمونه n =
 • ۹۶/۱Z=
 • سطح اطمینان و میزان خطا p=50 , q= 50
 • مقدار خطا: ۰۵/۰d=

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir