بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰

جدول ۴-۳: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earni,t۰+ β۱ DEi,t + β۲ Loan i,t + β۳ Grow i,t + β۴ Size i,t + € i,t
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t اندازه ضریب β (استاندارد شده) متغیر
۰۰۰/۰ ۳۶۹/۵- ۴۹۸/۰- DE
۰۰۳/۰ ۱۰۴/۳- ۴۳۹/۰- Loan
۸۸۱/۰ ۱۵۱/۰ ۰۱۶/۰ Grow
۰۱۴/۰ ۵۱/۲ ۳۲۷/۰ Size
سطح معنی داری F آماره F آماره دوربین واتسون R2 تعدیل شده
۰۰۰/۰ ۴۳۹/۱۷ ۵۰۵/۱ ۴۰۴/۰

 

نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعین مدل رگرسیونی ۴۰۴/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۴/۴۰ درصد از تغییرات سودخالص شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول ۴-۳ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد[۵۵]. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه اول در بخش دوم جدول ۴-۳ ارائه شده است.
ضریب برآورد شده برای متغیر DE که منعکس کننده ارتباط بین نسبت بدهی به سرمایه با سودخالص می باشد؛ برابر با ۴۹۸/۰- و با سطح معناداری ۰۰۰/۰ است که کمتر از سطح خطای آزمون (۰۵/۰=α) است. این یافته حاکی از یک ارتباط معکوس و معنادار بین متغیرهای مذکور است و نشان می دهد که با افزایش(کاهش) نسبت بدهی به سرمایه، سودخالص بانکهای نمونه آماری کمتر (بیشتر) شده است. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق، مطابق می باشد. در نتیجه، این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، پذیرفته می شود.
در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج نشان می دهد که بین متغیر میزان تسهیلات اعطایی بانکها با سودآوری آنها، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. این یافته حاکی از این است که احتمالا فعالیتهای بانک ها در حوزه اعطای تسهیلات در طول دوره تحقیق، زیان آور بوده است. این در حالی است که ضریب بدست آمده برای متغیر اندازه بانک، مثبت و معنادار است و نشان می دهد که بانکهای با اندازه بزرگتر، سودآوری بیشتری داشته اند.
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم
بین نسبت بدهی به سرمایه با بازده سرمایه به کار گرفته شده، ارتباط وجود دارد.
جهت آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن بازده سرمایه به کار گرفته شده به عنوان متغیر وابسته، تابعی از نسبت بدهی به سرمایه به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی تحقیق است، استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی مذکور در جداول ۴-۴ آمده است.
جدول ۴-۴: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *