سامانه پژوهشی – بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های …

۲۲۹

بدون محدودیت

مقدار پیرسون

۰/۴۰

۰/۴۲۹

۰/۰۶۳

مقدار احتمال

۰/۰۰۰

تعداد

۵۰۱

توزیع آماره آزمون دارای توزیع نرمال است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.
۹۶/۱
عدم رد H0
رد H0
۹۶/۱-
رد H0
نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار Z* در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد میشود. این مقادیر همگی در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد به عبارت دیگر فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود به عبارت دیگر مقدار هبستگی INV برای CFt (حساسیت سرمایه گذاری –جریاننقدی) درحالتبامحدودیتباحالتبدونمحدودیتتفاوتمعناداردارد. درحالتSIZE و Dividend حالت با محدودیت بیشتر از بدون محدودیت و در حالت KZ index مقدار هبستگی INV برای CFt با محدودیت کمتر از مقدار همبستگی INV برای CFt در حالت بدون محدودیت است.
۵-۳- بحث در خصوص نتایج:
با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های ارائه‌شده، مشخص شد که بین حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیبامیزانمخارجسرمایهگذاریبلندمدترابطههمبستگیازنوعمستقیم (مثبت) وجوددارد. یعنیبا افزایش میزان سرمایه گذاری در یک دوره زمانی حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ اول، مشخص شد که حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیدردرسالهایباجریاننقدی بالا و بیش سرمایه گذار قوی تر از سال های با جریان نقدی پایین و کم سرمایه گذار میباشد. نتایج بدست آمده با نتایج آرمن هاواکیمیان و گایان هاواکیمیان (۲۰۰۹) همخوانی دارد.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مخارج سرمایه گذاری بلندمدت و میزان ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت های سرمایه گذاری دیده شد. این نتیجه بیانگر این مطلب می باشد که شرکت هایی که دارای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتری می باشند فرصت های سرمایه گذاری بیشتری داشته و به میزان بیشتری نسبت به سایر شرکت ها سرمایه گذاری می نمایند.
تجزیه و تحلیل حاصل از فرضیه سوم نشان میدهد که شرکت ها با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتر مشخصه هایی دارند که بطور سنتی مرتبط با محدودیت های مالی بیشتر، نظیر اندازه کوچک تر، احتمال کم تر پرداخت سود سهام و شاخص kz بالاتر میباشد. نتایج ما به توضیح این که چرا در بسیاری از مطالعات (برای مثال آلمیدا و همکاران) دریافتند، برخلاف سایر شاخص های محدودیت مالی، سطوح بالاتر شاخص KZ با حساسیت جریان نقدی پایین برای وجوه نقد مرتبط هستند کمک میکند. بنابراین شاخص سنتی محدودیت مالی ( نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت ) و شاخص ،KZ دو جنبه متمایز از محدودیت مالی را منعکس میکند، که میتواند تفاوت ها در نتیجه مطالعات قبلی که از این شاخص های جایگزین استفاده میکند را توضیح دهد.
ارتباط بین متغیر وابسته (مخارج سرمایهگذاری بلند مدت) با جریان های نقدی عملیاتی سال قبل بعنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاکی از همبستگی مستقیم (مثبت) بین مخارج سرمایه گذاری بلند مدت در سال جاری با جریان های نقدی عملیاتی سال ماقبل میباشد که حاکی از تمایل مدیران برای سرمایه گذاری از محل وجوه تامین مالی شده از سال گذشته میباشد.
۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
۱- نتایج حاصل از فرضیه اول نشان میدهد که بین مخارج سرمایه ای و حساسیت سرمایه گذاری –جریانهای نقدی رابطه مثبتی وجود داردواین ارتباط در سالهای باجریان نقدی بالاتر، بیشتر است. لذا به مدیران و سرمایه گذاران پیشنهاد میشود در تصمیم گیری های خود زمان بندی و میزان مناسب مخارج سرمایه گذاری در شرکت های تابعه خود را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند.
۲- باتوجه به رابطه مثبت بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و میزان سرمایهگذاری که نشان دهنده دسترسی بالاتر شرکت های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به منابع و فرصتهای سرمایهگذاری میباشد، پیشنهاد میگردد که بانکها و مؤسسات مالی، تسهیلاتی را در جهت کاهش محدودیت مالی شرکتها از طریق فراهمسازی منابع مالی برای تأمین سرمایهگذاریهای شرکتهای با دسترسی پایین به منابع و فرصت های سرمایه گذاری مناسب که لازمه توسعه اقتصادی کشوراست، ایجادکنند.
۳-پیشنهاد میگردد که باگسترش مطالعات و ادبیات نظری محدودیت مالی شرکتها، فعالان بازار بورس ،اعضای هیأت مدیره شرکتها، سهامداران، مؤسسات حسابرسی،پژوهشگران و … بامباحث مرتبط با محدودیت مالی شرکتها بیشترآشنا شوند، تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای نقش در کاهش محدودیت مالی شرکتها و افزایش ارزش شرکتها بپردازند.
منابع و ماخذ:

  1. آقایی، محمد علی و همکاران. (۱۳۸۸). بررسی عوامل موثر بر نگهداری های موجودی های نقدیدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، ش ۱ و ۲، صص ۵۳-۷۰٫
  2. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.