بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های …

M/B

۰۴۳/۰

معنی دار و مثبت

همان گونه که در جدول بالا دیده میشود مقدار آماره t برای CFt برابر با ۸/۷ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۲۴/۲ ( معنادار و مثبت) است. رابطه ای مثبت (مستقیم ) بدین معنی است که با افزایش آن ها مقدار متغیر وابسته افزایش مییابد. مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۲۹/۵ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد. یعنی مقدار عرض از مبدا نیز معنادار است.
برای آزمون فرضیه سوم حساسیت سرمایه گذاری –جریانهای نقدی در دوگروه شرکتهای بامحدودیت وبدون محدودیت مورد بررسی قرار گرفت:
برای اندازه شرکت با محدودیت و بدون محدودیت مقدار ضرایب همبستگی چندگانه به ترتیب برابر با ۴۲ /۰ و ۳۷/۰ است و ضرایب تعیین به ترتیب برابر با ۱۸/۰ و ۱۴/۰ است. مقادیر آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با ۷۵/۱ و ۷۳/۱ است.
برای با محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۸/۸ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۷۷/۰- ( بی‌معنی ) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۴۵/۳ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد. یعنی مقدار عرض از مبدا نیز معنادار است.
در حالت بدون محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۴۸/۳ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۰۷/۵ (معنادار و مثبت) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۱۵/۲ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
برای Dividend با محدودیت و بدون محدودیت مقدار ضرایب همبستگی چندگانه به ترتیب برابر با ۴۰/۰ و ۲۳/۰ است و ضرایب تعیین به ترتیب برابر با ۱۶/۰ و ۰۵/۰ است مقادیر آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با ۷۳/۱ و ۷۲/۱ است.
برای با محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۳۸/۹ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۰۸/۲ (معنادار و مثبت ) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۱۸/۲ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد. یعنی مقدار عرض از مبدا نیز معنادار است.
در حالت بدون محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۵۵/۲ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۸۴/۱ (معنادار و مثبت در سطح ۹۰ درصد اطمینان) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۵۵/۲ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
برای KZ index با محدودیت و بدون محدودیت مقدار ضرایب همبستگی چندگانه به ترتیب برابر با ۲۳/۰و ۴۱/۰ است و ضرایب تعیین به ترتیب برابر با ۰۵/۰ و ۱۷/۰ است. مقادیر آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با ۷۲/۱ و ۷۳/۱ است.
برای با محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۵۲/۲ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۹۲/۱ (معنادار و مثبت در سطح ۹۰ درصد اطمینان) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۵۷/۲ است که مقدار عرض از مبدا نیز معنادار است.
در حالت بدون محدودیت مقدار آماره t برای CFt برابر با ۷۴/۹ ( معنادار و مثبت) و برای M/B برابر با ۱/۲ (معنادار و مثبت) است و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با ۰۹/۲ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
در ماتریس همبستگی زیر میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه شده است میزان همبستگی متغیرها به صورت فرض صفر و فرض مقابل زیر نوشته میشود.
 
مقایسه مقدار ضرایب همبستگی
برای مقایسه مقدار ضرایب همبستگی در حالت با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس سه شاخص به شرح زیر عمل شده است:
فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:
 
در جدول زیر نتایج آزمون محاسبه و نتیجه‌گیری شده است:

حالات مختلف مقادیر CFt Z VAR Z*
SIZE با محدودیت
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است