پژوهش – بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های …

۰/۰۶۳

مقدار احتمال

۰/۰۰۰

تعداد

۵۰۱

توزیع آماره آزمون دارای توزیع نرمال است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.
۹۶/۱
عدم رد H0
رد H0
۹۶/۱-
رد H0
نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار Z* در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد میشود.این مقادیر همگی در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد به عبارت دیگر فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود به عبارت دیگر مقدار هبستگی INV برای CFt در حالت با محدودیت با حالت بدون محدودیت تفاوت معنادار دارد در حالت SIZE و Dividend حالت با محدودیت بیشتر از بدون محدودیت و در حالت KZ index مقدار هبستگی INV برای CFt با محدودیت کمتر از مقدار همبستگی INV برای CFt در حالت بدون محدودیت است.
۴-۹- بررسی اعتبار مدل
میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض‌های لازم برای برآورد مدل است مهم ترین این پیش فرض‌ها عبارتند از:

  1. نرمال بودن باقیمانده‌ها
  2. عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها
  3. وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار
  4. عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل

در این تحقیق با آزمون ها و نمودارهای تشخیصی برقراری پیش فرض ها بررسی گردیده است.

  1. آزمون کلموگروف اسمیرنف
  2. آزمون دوربین –واتسون ( مقادیرنزدیکبه ۲ نشانگرعدمخودهمبستگیاست)
  3. نمودارهای پراکنش (این نمودارها در پیوست ارایه شده است)
  4. برای بررسی همخطی از آماره VIF ( عامل افزایش واریانس) استفاده شده است اگر مقدار این آماره کمتر از ۱۰ باشد حاکی از عدم همخطی ( همبستگی بین متغیرهای مستقل نباید باشد) است. مقادیر این آماره در جداول مربوط به هر بخش ( آخرین ستون جدول ضرایب ) محاسبه و ارایه شده است که در تمام موارد کمتر از ۱۰ است.

۴-۱۰- خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها
با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های ارائه‌شده، مشخص شد که بین حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیبامیزانمخارجسرمایهگذاری بلند مدت رابطه همبستگی از نوع مستقیم (مثبت) وجود دارد. یعنی با افزایش میزان سرمایه گذاری در یک دوره زمانی حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ اول، مشخص شد که حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیدردرسالهایباجریاننقدی بالا و بیش سرمایهگذار قوی تر از سال های با جریان نقدی پایین و کم سرمایه گذار میباشد. نتایج بدست آمده با نتایج آرمن هاواکیمیان و گایان هاواکیمیان (۲۰۰۹) همخوانی دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مخارج سرمایه گذاری بلندمدت و میزان ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت های سرمایه گذاری دیده شد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در مورد شاخص های محدودیت مالی بدین ترتیب بود که حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی با شاخص های نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت دارای همبستگی معکوس (منفی) میباشد که نتایج حاصله با نتایج فزاری، هوبارد و پترسن(۱۹۹۷)، وگت (۱۹۹۴)، اسلام و مزومدار (۲۰۰۲) و هاواکیمیان و تیتمن (۲۰۰۶) همخوانی دارد. همچنین حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی با شاخص KZ دارای ارتباط مستقیم (مثبت) میباشد که با نتایج کاپلان زینگلاس (۱۹۹۷) همخوانی دارد. ارتباط بین متغیر وابسته (مخارج سرمایهگذاری بلند مدت) با جریان های نقدی عملیاتی سال قبل بعنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاکی از همبستگی مستقیم (مثبت) بین مخارج سرمایه گذاری بلند مدت در سال جاری با جریان های نقدی عملیاتی سال ماقبل میباشد که حاکی از تمایل مدیران برای سرمایه گذاری از محل وجوه تامین مالی شده از سال گذشته میباشد.
۴– ۱۱ –خلاصه فصل چهارم
پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال بود که آیا بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت (بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار) و شاخص های محدودیت مالی ( اندازه شرکت، شاخص KZ و نسبت سود تقسیمی ) و همچنین بین میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت با نسبت M/B (ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ) رابطه معنیدار وجود دارد یا خیر؟ اگر رابطه وجود دارد، جهت و شدت این چگونه است؟ در این فصل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق ارائه شد . در بخش ابتدایی فصل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل شاخص های پراکندگی ، شاخص های مرکزی داده ها و ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ارائه گردید در ادامه فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه ها در قسمت خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها ارائه گردید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.