بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 27

مشارکت سیاسی

930/. سرمایه اجتماعی

86/. مشارکت مدنی

945/0 اعتماد اجتماعی

741/0

جدول شماره (8-3) تعیین ضریب پایایایی متغیرهای تحقیق
5-3 شیوه تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.(خاکی، 1386: 305-306) برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته می شود.
در این راستا باید گفت به طور کلی، آمار به دو نوع اصلی تقسیم می شود: توصیفی [103]و استنباطی [104]
آمار توصیفی، آماری است که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند.در مقابل، کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه، کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن ها انتخاب شده دارد یا نه. آمار استنباطی ما را قادر به استنباط ویژگی های جمعیت از روی ویژگی های نمونه می کند. (دواس ، 1386: 137-138) تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با بکارگیری آزمون های آماری مختلف و متناسب با سطح سنجش متغیرها صورت می پذیرد که عبارتند از: میانگین، میانه، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون و… همچنین در راستا ی بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحليل اطلاعات شامل عمليات متعددي است، اما سه عمل از ميان آن‌ها مجموعاً گذرگاه اجباري را تشکيل مي‌دهند ابتدا شرح و آماده‌سازي داده‌هاي لازم براي آزمون فرضيه‌ها، سپس تحليل روابط ميان متغير‌ها و بالاخره مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيه‌ها انتظار داشتند.(کيوي و کامپنهود، 1381، 214)
به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی ، که آن تحلیل ها، استدلال ها و استنتاج هایی است که بر مبنای نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد. (خاکی، 1386: 160)
محقق در اين تحقيق، تجزيه و تحليل داده‌هاي جمعيت شناختي جمع‌آوري شده از نمونه را با استفاده از ابزار‌هاي تجزيه و تحليل توصيفي مناسب بررسي کرده است. در این راستا از فنون آمار توصيفي شامل جداول فراواني و نمودار ميله‌اي براي تجزيه و تحليل داده ها جهت شناخت نمونه‌آماري استفاده کرده است و با استفاده از آزمون‌هاي پارامتريک از جمله میانگین، انحراف معیار، خی دو، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون،به بررسي و صحت و سقم فرضيات تحقيق پرداخته شده است.
نتایج توصیف آماری متغیرهای زمینه ای
جدول1-4: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت