بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 26

13-12

متغیرهای زمینه ای
جنسبه دو نوع تقسیم شده است : مرد و زن (سطح سنجش اسمی)
سنمنظور تعداد سال هایی است که از عمر فرد می گذرد. (سطح سنجش فاصله ای)
مقطع تحصیلیبیان کننده مدرکی است که سنوات تحصیلی گذرانده شده توسط دانشجو را نشان می دهد که در این پژوهش در چهار مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی تقسیم شده است. (سطح سنجش ترتیبی)
نوع دانشکدهقابل تقسیم به پنج نوع: انسانی، فنی و مهندسی، پایه، پزشکی و پیراپزشکی و هنر می باشد. (سطح سنجش اسمی)
سال ورود به دانشگاهبیان کننده اولین ترمی است که دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل شده است. (سطح سنجش ترتیبی)
تعلق طبقاتیارزیابی افراد از پایگاه اقتصادی-اجتماعی خویش که در سه رده پایین، متوسط و بالا مدنظر است. (سطح سنجش ترتیبی)
تهرانی یا شهرستانی بودن : منظور محل تولد افراد در تهران یا شهرستان است.(سطح سنجش اسمی)
قومیت : بیانگر اصالت فرد است که در این تحقیق به پنج طبقه تقسیم شده است : فارس، کرد، لر، ترک، بلوچ و سایر (سطح سنجش اسمی)
وضعیت سکونتمنظور نحوه تملک ساختمانی است که فرد در آن زندگی می کند. (سطح سنجش اسمی)
وضعیت تأهلدر دو زیرگروه مدنظر است : مجرد و متأهل (سطح سنجش اسمی)
6-3 اعتباریا روایی
منظور از اعتبار[94] اندازه گیری میزان دقت [95]و صحت[96] معرف های انتخاب شده برای سنجش مفاهیم است.(ساعی، 1386: 81) در کاربرد متعارف، واژه اعتبار اشاره به این نکته دارد که یک سنجه تجربی تا چه حد «معنای واقعی» مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می کند.(ببی، 1385: 282) طبق این تعریف، اعتبار یا روایی یک امر کیفی است و ناظر به این موضوع است که آیا ابزار اندازه گیری همان چیزی که مراد محقق است اندازه گیری می کند یا خیر ؟ (عبداللهی، 1387: 61) در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه، اعتبار صوری[97] و اعتبار معیار[98] به کار گرفته شده است. منظور ازاعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص ها یا معرف های پژوهش است از طریق مراجعه به داوران. وفاق[99] آنان درمورد بررسی شاخص ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر[100] درمورد هر شاخص به معنای عدم اعتبار صوری آن است.(ساروخانی، 1382: 139) که پس از رفع اشکال از گویه های پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین، در دو مرحله مقدماتی و نهایی در بین پاسخگویان مورد نظر توزیع شد. همچنین محقق در ساخت پرسشنامه اغلب از گویه های مورد آزمون قرار گرفته در تحقیقات پیشین استفاده کرده است، که به این ترتیب اعتبار معیار تحقیق بالا می رود. همچنین با تأیید فرضیه های اصلی تحقیق بر پایه نظریات مذکور در مبانی نظری تحقیق، اعتبار نظری تحقیق نیز مورد تأیید است.
7-3 اعتماد یا پایایی
اعتماد یا پایایی[101] مبنی بر این فرض است که آیا وسیله اندازه گیری از قدرت تکرار پذیری برخوردار است یا خیر؟ یعنی در صورت تکرار سنجش آیا به نتایج مشابهی دست خواهیم یافت ؟ یا اینکه تا چه حد پاسخگویان مورد بررسی، برداشت یکسانی را از وسیله اندازه گیری دارند.(ساروخانی، 1382: 146) بدین ترتیب اگر معرف های معین برای سنجش یک مفهوم چند بار مورد استفاده قرار گیرند و نتایج حاصله مشابه باشد، آن معرف ها پایایی دارند. (ساعی ، 1386: 83) به طور خلاصه، اعتماد یا پایایی عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی ، هرگاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود، هر بار نتیجه یکسانی به دست می دهد. (ببی، 1385: 274) برای سنجش پایایی ابزار تحقیق در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ[102] بهره گرفته شد. که ضریب پایایی متغیرهای تحقیق برحسب آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر می باشد

متغیر ضریب پایایی
شهروندی دموکراتیک 75/.
نگرش به دموکراسی 804/.
قانون مداری 732/.
اثر بخشی سیاسی 692/.