بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 21

11-14 12- تا چه اندازه به گروهها و تشکل های دانشجویی اعتماد دارید.
13-تا چه اندازه به رسانه های همگانی اعتماد دارید.
14-تا چه اندازه به نهادهای صنفی در جامعه اعتماد دارید.

عباس زاده
(1383)

12-14
13-14
14-14 15-تا چه اندازه به عملکرد مسئولین حکومتی اعتماد دارید.

محقق ساخته

15-14

متغیر وابسته : شهروندی دموکراتیک
تعریف مفهومی شهروندی دموکراتیک
مطابق با تعریف گیبسون، شهروندی دموکراتیک، شهروندی است که به آزادی های فردی اعتقاد دارد، از نظر سیاسی مداراجو، بی اعتمادی معین و مشخص به قدرت و رهبری سیاسی دارد. در همان حال به شهروندان معمولی اعتقاد دارد، مطیع و فرمانبردار است، در عین حال از حقوق خود در مقابل دولت آگاه است و نیز به محدودیت قدرت دولت به واسطه قانون اطلاع دارد. (Gibson.1995.p.45) مطابق با نظر پارک و شین (2003)، متغیر شهروندی دموکراتیک دو بعد نگرشی و رفتاری را در بر می گیرد.
تعریف مفهومی بعد نگرشی شهروندی دموکراتیکاین بعد از شهروندی دموکراتیک جنبه ذهنی داشته و ناظر بر حقوق شهروندی است، که مبتنی بر دو مؤلفه نگرش به دموکراسی و قانون مداری است.
تعریف مفهومی بعد رفتاری شهروندی دموکراتیکاین بعد از شهروندی دموکراتیک جنبه عینی داشته و ناظر بر تکلیف شهروندی است، که مبتنی بر دو مؤلفه اثر بخشی سیاسی و مشارکت سیاسی است.
تعریف عملیاتی شهروندی دموکراتیک
گویه های هریک از ابعاد شهروندی دموکراتیک و خرده ابعاد آن در جداول زیر آمده است:
جدول شماره (4-3) : ابعاد و شاخص های متغیر نگرش به دموکراسی

متغیر بعد شاخص اقتباس سوأل
شهروندی دموکراتیک نگرشی (نگرش به دموکراسی) 1-روند انتخابات در جامعه ما آزاد و منصفانه است.