بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 16

بنابراین، واحد تحلیل در این تحقیق افراد دانشجو می باشد. واحد تحلیل[88] واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم.(دواس، 1386: 41) یا به عبارتی دیگر، موضوعی که متغیرهای ما صفت آن باشد، واحد تحلیل را معین می کند.(ساعی، 1386: 93) عموماً در اکثر تحقیقات موردهای تحقیق از افراد تشکیل می شوند. با این حال مورد تحقیق منحصر به افراد نبوده، گروه ها، برنامه ها، سازمان ها، اجتماعات بزرگ (ملت ها و کشورها) و مصنوعات نیز مورد تحقیق قرار می گیرند.(بیکر، 1381: 112)
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه[89] عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود؛ به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد.(خاکی، 1386: 273) در واقع، نمونه رشته منتخبی از عناصر ( یا واحدها) است که از کل همه عناصر جامعه آماری برگرفته شده است. (بیکر، 171: 1381)
در تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه تهران جمعیت نمونه را تشکیل می دهند که مطابق با فرمول کوکران. حجم نمونه به شرح زیر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، نمونه ها معین می گردند.
فرمول کوکران
n = حجم نمونه مورد نظر
N = حجم جامعه آماری مورد نظر
t = سطح اطمینان است که معمولا دو مورد است. 1.96 در سطح اطمینان 95 درصد و 2.75 در سطح اطمینان 99 درصد.
P = نسبت صفت موجود در جامعه است که بین 1 0/0 تا 99/0 انتخاب میشود.
q = (1-p)
d= مقدار سطح خطای قابل قبول پژوهشگر است که بین 01/0 تا 05/0 انتخاب میشود.
مجموع نمونه مورد نظر در پنج دانشکده بر اساس فرمول فوق:
 
همانگونه که ذکر گردید نمونه گیری مورد استفاده برای تحقیق حاضر نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم می باشد بر مبنای این نوع نمونه گیری، هنگامی که ساختار جامعه ی پژوهش ناهمگون بوده و بتوان درون جامعه قشرها، طبقه ها، یاگروههای گوناگون اما با درصدهای جمعیتی متناوب را مشخص نمود، می توان از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده نمود.(میرزایی، 1389: 69) براساس این تعریف در تحقیق حاضر، نمونه ای را به تناسب حجم دانشجویان هر دانشکده و به تفکیک دانشکده انتخاب می کنیم و طی دو مرحله زیر عمل می نماییم:
الف) ابتدا فاصله را برای کل جامعه طبق فرمول به دست آورده و آن گاه جمعیت هر طبقه را بر آن فاصله تقسیم می نماییم تا سهمیه ی هرگروه یا طبقه مشخص گردد.
ب) جمعیت هر طبقه را بر جمعیت کل تقسیم نموده تا درصدهای هر طبقه به دست آید و بعد درصدهای فوق را در حجم نمونه ضرب می کنیم تا سهمیه ی هر طبقه به دست آید.

سهمیه درصد فاصله نمونه تعداد دانشجویان دانشکده نام دانشکده
190 50.29 97 18589 علوم انسانی
76 19.89 97 7354 فنی و مهندسی