بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 15

15-2 فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
1) با افزایش سرمایه اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد..
2) با افزایش اعتماد اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.
3) با افزایش مشارکت مدنی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.
فرضیه های فرعی
1) رابطه اعتماد با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک قوی تر از رابطه مشارکت مدنی با آن است.
2) رابطه مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک قوی تر از رابطه اعتماد با آن است.
3) افرادی که از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردارند، مشارکت مدنی بیشتری دارند.
4) بین نوع جنسیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
5) بین سن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
6) بین مقطع تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
7) بین رشته تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
8) بین سال ورود به دانشگاه دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
9) بین احساس تعلق طبقاتی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
10) بین تهرانی یا شهرستانی بودن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
11) بین قومیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
12) بین سکونت در خوابگاه با سکونت نداشتن در خوابگاه، با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد
13) بین وضعیت تأهل دانشجویان، با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد.
براساس فرضیات عنوان شده تحقیق، مدل نظری به شکل زیر می باشد:
نگرش به دموکراسی
بعد نگرشی
قانونمداری
اعتماد اجتماعی
شهروندی دموکراتیک
سرمایه اجتماعی
اثربخشی سیاسی
بعد رفتاری
مشارکت سیاسی
مشارکت مدنی
شکل شماره (5-2) : مدل نظری تحقیق
فصل سوم
روش پژوهش
1-3 روش پژوهش
روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است، بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود. روش ها صورت های خاصی از مشی علمی هستند . راههای مختلفی هستند که به این منظور طراحی شده اند تا بهتر با پدیده ها یا با موضوع تحقیق سازگار باشند. (کیوی و کامپنهود، 1386: 11-12) انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله پژوهشگر باید معلوم کند که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است. (اشرفی و کاظم پور، 1387: 89)
شیوه پژوهش حاضر، از نوع پیمایش[85] است. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص ( که برای همه افراد یکسان است ) پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند. (بیکر، 1381 : 196) محققان اجتماعی می کوشند با استفاده از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداخته و صرفاً به توصیف آن بسنده نکنند. در چنین مواردی فرضیه هایی (برای تبیین) ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند. (همان ، 21) در کل، مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها ست که ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی نامیده می شود. درواقع، یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست. (دواس، 1386: 13-14)
همچنین برای گرداوری اطلاعات جهت تدوین مبانی نظری، چهارچوب نظری و نیز اطلاع از تحقیقات پیشین پژوهش، از روش کتابخانه ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شد.
2-3 جامعه آماري
جامعه تحقیق عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی های همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشد (نادری و دیگران، 1376: 41) تعریف جامعه آماری باید مانع و جامع باشد. یعنی از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخت جلوگیری به عمل آید و در ضمن چنان باشد که از لحاظ زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد. ( اشرفی و کاظم پور، 1387: 111)
جامعه آماری[86] این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران، شاغل به تحصیل در نیمسال تحصیلی سال 90-91 خواهد بود که طبق آمار تعداد آن ها 36958 [87] نفر می باشند.