دانشجویی

انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی:

مدیر پروژه (در هر سازمان و طرف) جهت رسیدن پروژه به اهداف نزدیکی موظف به شناخت ریسک های پروژه و کنترل و انتقال مناسب آن می باشد. شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد.

انواع تاخیرات و دلایل آن درطول حیات پروژه را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

الف ـ تاخیرهای حاصل از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار

ب ـ تاخیرهای حاصل از اقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما

ج ـ تاخیرهای حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

 

۴ـ تغییرات:

پیچیدگی، بی همتایی، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه های عمرانی می باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف جملگی بروز تغییرات را نتیجه می دهند. باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری، کار اضافه را سبب می گردد اما هوشیارانه این است که بین «کار اضافی» و «اضافه کار» فرق وجود دارد. کار اضافی کاری کاملا مستقل و خارج از قرارداد است و اساسا کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه ها و مشخصات اصلی، نیازی به انجام آن باشد. اما، اضافه کار، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد، انجام آن لازم است و بدون انجام آن، کار خواسته شده در قرارداد اصلی نمی تواند تکمیل شود.