منابع مقالات علمی : اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های …

Lin, Y. (2002). Counseling Taiwanese women with infertility problem. Counseling Psychology Quarterly, 15(2): 209.
Litt, M. D., Tennen, H., Affleck, G., Klock, C. (1992). Coping and cognitive factors in adaptation to in vitro fertilization failure. Journal of Behav Med, 15: 171-187.
Lykeridou, K., Gourounti, K., Deltsidou, A., Loutradis, D., & Vaslamatzis, G. (2009). The impact of infertility diagnosis on psychological status of women undergoing fertility treatment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 27(3), 223- 237.doi:10.1080/02646830802350864
Maillet, M. H. (2002). Infertility and Marital Adjustmen, the Influence of Perception of Social Support, Privacy Preference and Level of Depression. Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In The School of Social Work
Marlatt G. A. and Witkiewitz k. , Denise w., (2005). Relapse Prevention for Alchohol and Drug Problems. The Guilford press A Division of Guiford publication, inc.72 spring street, NewYork. NY10012.
Mascarenhas, M. N., Flaxman, S. R., Boerma, T., Vanderpoel, S., & Stevens, G. A. (2012). National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: A systematic analysis of 277 health surveys. PLOS Medicine, 9(12), 1-12
Mazaheri, M. A., Kayghobadi, F., Faghihi Imani, Z., Ghashang, N., & Pato, M. (2001). Problem solving strategies and marital adjustment in infertile and fertile couples. Journal Report Infertil, 2(4): 22-32, Persian.
McQuillan, J., Greil, A. L., White, L., & Jacob, M. C. (2003). Frustrated fertility: Infertility and psychological distress among women. Journal of Marriage and Family, 65(A), 1007-1018. doi:10.1111/j.l741-3737.2003.01007.x
Melbourne Academic Mindfulness Interest Group. (2006). Mindfulness-based psychotherapies: a review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, ۴۰, ۲۸۵-۲۹۴٫
Merwe E.(2010), Infertility-Related Stress And Specific Aspects Of The Marital RelationshipUniversity of Stellenbosch, Master thesis, in press, p.p.(9-13).
Miles,L. M., Keitel, M., Jackson, M., Harris, A. & Licciardi, F. (2008). Predictors of distress in women being treated for infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 27(3), 238–۲۵۷٫
Mindes, E. J., Ingram, K.M., Kliewer, W., & James, C. J. (2003). Longitudinal analyses of the relationship between unsupportive social interactions and psychological adjustment among women with fertility problems. Social Science & Medicine, ۵۶ ,۲۱۶۵–۲۱۸۰٫
Mussani, F., & Silverman, J. (2009). Investigating the effect of socio-economic status on perceived infertility- related stress in women. UTM J, Vol. 87, Num, 1.
Neece, camerol.Mindfulness-Based stress Reduction for parents of young children with Development Delays: Implications for parental Mental Health and child Behavior problems. Jornal of Applied Research in Intellectual Disabilities,(2014) V27 n2. P 174-186
Noorbala, A. A., Ramezanzadeh, F., Abedinia, N., & Naghizadeh, M. M. (2009). Psychiatric disorders among infertile and fertile women. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44(7), 587-591. doi:10.1007/s00127-008-0467-
Oddens, B. J., Den Tonkelaar, I., & Nieuwenhuyse, H. (1999). Psychosocial experiences in women facing fertility problems—a comparative survey. Human Reproduction, 14, 255-261.
Oliva A, Spira A, Multigner L. (2001). Contribution of environmental factors to the risk of male infertility. Hum Reprod 2001 Aug;16(8):1768-76.
Onat, G. & Beji, N. K. (2012) Marital Relationship and Quality of Life Among Couples with Infertility. Sexuality and Disability, 30, 39–۵۲٫
Pang Jiao-yan, Bo Young-Hai, Tangxiao- chen, luo Jing(2010), Exploring the Application of Mindfilness-based stress Reductionn in the intervention of Nurses Burnout. www.alljournal.cnlget_abstract_url.asp
Papageorgiou, C., & wells, A. (2004). Depressive rumination; Nature, theory and treatment. New York. John Wiley & Sons Ltd.
Pasch, L.A., Dunkel-Schetter, C., & Christensen, A. (2002). Differences between husbands’ and wives’approach to infertility affect marital communication and adjustmentFertility and Sterility, Vol. 77, No. 6, 41-70.
Pasch, L.A., Dunkel-Schetter, C., & Christensen, A. (2002). Differences between husbands’ and wives’approach to infertility affect marital communication and adjustmentFertility and Sterility, Vol. 77, No. 6, 41-70.
Peterson, B. D. (2002). Examining The Individual and Dyadic Coping Processes of Men and Women in Infertile Couples and Their Relationship to Infertility Stress, Marital Adjustment, and Depression.
Peterson, B. D., Newton, C. F., Rosen, K. H. (2003). Examining congruence between partners’perceived infertility-related stress and its relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Fam Process, 42(1):59-70.
Peterson, B. D., Pirritano, M., Christensen, U., & Schmidt, L. (2008). The impact of partner coping in couples experiencing infertility. Human Reproduction, Vol. 23, pp. 1128-1137.
Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2009). The role of stress on close relationship and maritl satisfavtion. Clinical Psycholog Review, 29, 105-115 .
Rimes KA, Chalder T. (2010). The beliefs about emotions scale: validity, reliability and sensitivity to change. J Psychosom Res ۲۰۱۰;۶۸(۳): ۲۸۵-۹۲٫
Sargholzary M. (2000). Abnormal psychology, sexual problem & depression in women infertilities. Infertility Fall;5(3):234-47.
Scharf, C. N., & Weinshel, M. (2000). Infertility and late-life pregnancies. In P. Papp (Ed.), Couples on the fault line: New directions for therapists, (pp. 104-129). New York: Guilford Press.
Schmidt, L. (2006). Psychosocial burden of infertility and assisted reproduction. The Lancet, 1367: 379-380.
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based Cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.
Semple, R, J., Reid. E, F & Miller, L. (2005). Treating Anxiety With Mindfulness Training For Anxious Children. Journal Cognitive Psycho Therapy, 19, 372- 392.
Shahid S, Depression in infertile couples. J coll psysicians surg pak2009,19(9): 395-6. Doi. 06 2009/jcpsp. 395396.
Shapiro Shauna L., Carlson Linda E., Astin John A. (2006). Freedman Benedict. Mechanisms of mindfulness Inc. J clin psychol 62:373386,2006.
Shapiro,sl; Schwartz, G. E. ;Bonner, G. Effect of mindfulness based stress reduction on medical or paramedical student. J. Behav.(1998)21, 581-599.
Society for Assisted Reproductive Technology (SART). (2009). Assisted reproductive technology in the United States and Canada: results generated from the American Society for Reproductive Medicine/Society for Assisted Reproductive Technology Registry. Fertility and Sterility. Retrieved January 2, 2010, from http//www.sart.org
Söderström-Anttila, V. (2009). Assisterad befruktning vid behandling av ofrivillig barnlöshet. Finska Läkaresällskapets handlingar, 169 (1), 8-14.
Speck RM, Courneya KS, Masse LC, Duval S, Schmitz KH. An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Journal of Cancer Survivors. 2010; 4(2): 87-100
Spector, A. R. (2004). Psychological issues and interventions with infertile patients. Women & Therapy, 27(34), 91-105. doi:10.1300/J015v27n03