دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری …

۹۲

۹۶/۳

۸۹/۰

جدول۴-۴نمرات آزمودنی سوم را در تمام خرده مقیاس‌های استرس ناباروری در مراحل پیش، در حین و پس از مداخله و همچنین مرحله پیگیری نشان می‌دهد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که نمره کلی استرس‌ناباروری آزمودنی سوم در مرحله درمان و پس از آن روند رو به کاهش داشته است. همچنین ضریب اثر نمره کلی استرس ناباروری نفر سوم در مرحله پس از آزمون بالا بوده است که این نشان دهنده اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در کاهش استرس ناباروری می‌باشد. به علت ضریب اثر بالای نمره کلی فرد، در مرحله پیگیری می‌توان استنباط نمود که برنامه آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در دوره یک ماهه بعد از درمان همچنان موثر بوده است.
باید اذعان داشت که در تمام خرده مقیاس‌های استرس ناباروری آزمودنی سوم، ضریب اثر، متوسط رو به بالا داشته است. در مرحله پیگیری نیز ضریب اثر در تمام خرده مقیاس‌ها متوسط رو به بالابوده است به جز در مقیاس‌های «نیاز به والد شدن» و «ریسک زندگی بدون فرزند» که در مرحله پیگیری معنادار نبوده است.
در نمودار زیر تغییرات نمره کلی استرس ناباروری هر سه آزمودنی آورده شده است.
نمودار۴-۱
تغییرات نمره استرس ناباروری هر سه آزمودنی
نمودار ۴-۱ تغییرات نمرات کلی استرس ناباروری هر سه آزمودنی را در مرحله پیش-آزمون، انتهای جلسه چهارم، پس-آزمون و پیگیری یک ماهه نشان می‌دهد. با توجه شیب نمودار، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی منجر به کاهش استرس ناباروری هر سه آزمودنی شده است. با اینکه نمرات هر سه آزمودنی در مرحله پیگیری افزایش داشته است، اما این افزایش نمره آزمودنی را به خط پایه نرسانده است.
۴-۴ یافته‌های آماری مربوط به فرضیه دوم
آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در طرح‌واره‌های هیجانی خانم‌های نابارور در اولین دورهIVF. اثربخش است.
جدول۴-۴
نمرات خرده مقیاس‌های طرح‌واره‌های هیجانی آزمودنی اول

مقیاس Pre test Mid test Post test Mean درصد بهبودی پس‌از درمان (MPI) درصد کاهش نمرات پس از درمان(MPR) ضریب کوهن میانگین مداخلات ضریب اثر میانگین مداخلات Follow test ضریب کوهن جلسه پیگیری ضریب اثر جلسه پیگیری
توافق عمومی ۷ ۱۱ ۱۲ ۵/۱۱ ۴۲/۷۱-