آماري، اشيا، مجموعهاي

هر تودهاي ميتواند بصورت مجموعهاي از اشيا يا نمودهاي يكنواخت بيان شود كه در آن صورت به آن، يك جامعه آماري گفته ميشود. جامعه آماري مانند مجموعه، يكي از مفاهيم اوليه بوده كه آن را تعريف نميكنند، بلكه توصيف ميشود. به اين ترتيب، به مجموعهاي از اشيا يا نمودهايي كه در يك يت چند خاصيت مشتركند، ميتوان عنوان جامعه آماري داد (صفاري و همکاران، 1384، 51).
در تعریفی دیگر، جامعه آماري را ميتوان به اين صورت تعريف نمود:
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *