پایان نامه ها

آماري، اشيا، مجموعهاي

دانلود پایان نامه

اين دليل، موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات، ويژگيها، كاركردها و متغيرهاي آن يا اين كه متوجه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تاثيرگذار در جامعه باشد.
هر تودهاي ميتواند بصورت مجموعهاي از اشيا يا نمودهاي يكنواخت بيان شود كه در آن صورت به آن، يك جامعه آماري گفته ميشود. جامعه آماري مانند مجموعه، يكي از مفاهيم اوليه بوده كه آن را تعريف نميكنند، بلكه توصيف ميشود. به اين ترتيب، به مجموعهاي از اشيا يا نمودهايي كه در يك يت چند خاصيت مشتركند، ميتوان عنوان جامعه آماري داد (صفاري و همکاران، 1384، 51).
در تعریفی دیگر، جامعه آماري را ميتوان به اين صورت تعريف نمود:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعجریان نقدی، بازده سهام، انتشار سهام، سلسله مراتب

دیدگاهتان را بنویسید