برچسب: mba

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

Alwitt, L. F., Pitts, R. E. , (1996), Predicting Purchase Intentions for an Environmentally Sensitive Product, Journal of Consumer Psychology,Vol. 5, pp.49–۶۴٫ Amin, Berivan, Danielsson, Malin, Moulette, Agneta , (2012), LOVE OF BRAND, International Business and Economics Program A story of an on-going romance, Kristiansand University . Andreassen, T.W. & Lindestad, B,...

تحقیق دانشگاهی – مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان …

٩١ فیلیپین ١۶ پاکستان ٨٩ سریلانکا ٩٠ سیرالئون ١١۴ تایلند ١۶٢ ویتنام ۲- ۲- بیماریهای گیاهیتعریف بیماری از نظر افراد مختلف به صورتهای متفاوت بیان میشود. از نظر یک کشاورز بیماری به صورت کاهش محصول و در نتیجه کاهش درآمد بیان میگردد. ولی از نظر یک پزشک، بیماری با...