برچسب: ICT

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی …

واترا آنوکا [۱۴۴](۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل سازمانی تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری در آموزش ابتدایی در فنلاند» را انجام داد که هدف از این تحقیق پرداختن به پذیرش نوآوری های فناوری اطلاعات در آموزش ابتدایی در کشور فنلاند بوده است همچنین عوامل پیش برنده و موانع پیش روی نوآوری...

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

IFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۳/۰ تائید CFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۳/۰ تائید NFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۶/۰ تائید NNFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۲/۰ تائید با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل های علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق...