تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس انتظار اجرا ۳۰۹ ۱/۱ ۵ ۶۶۵۴/۳ ۶۸۵۵۲/۰ ۴۷/۰ نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر انتظار اجرابا توجه به جدول و نمودار ۴-۷ مشاهده می شود که متغیر انتظار اجرا دارای کمترین مقدار ۱/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۶۵۴/۳ ، انحراف معیار ۶۸۵۵۲/۰ و واریانس ۴۷/۰...