برچسب: کارآفرینی

ررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق …

) سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در حقیقت در این تحقیق چرخه ی عمر صنعت از سال 80 -89  با توجه به روش آنتونی و...

شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    193 5-2           تحلیل براساس سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………   193 5-3         بحث و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….    195 5-4          محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..     222 5-5          پیشنهادات تحقیق براساس مبانی نظری…………………………………………………………………………………………..   222 5-5-1       پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 222 5-5- 2       پیشنهادات جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………..  222 فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………      223 پیوست یک: پرسش های مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………… 235 پیوست دو: سوال...

سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای توسعه ی همه جانبه ی خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش هایی مواجه اند که اهم آن ها عبارت اند از: توسعه ی کارآفرینی به منظور کاهش بی کاری ایجاد اشتغال مولد به منظور کاهش...

شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در …

شکل گیری محتوایی دانشگاه های آینده در جهان، تحت عنوان دانشگاه کارآفرین شده است. دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که نه تنها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنوع محیط خود موفق است، بلکه برنامه ها و فرآیند های عملیاتی آن برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان...

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

ردیف حد نصاب دامنه امتیاز میزان کارآفرینی ۱ حداقل ۸۵ درصد [۱۲۴–۱۰۵] بسیار قوی ۲ از ۶۵ تا ۸۵ درصد (۱۰۵– ۸۱] قوی ۳ از ۴۰ تا ۶۵ درصد (۸۱ – ۵۰] ضعیف ۴ کمتر از ۴۰ درصد (۵۰ – ۰ ] بسیار ضعیف ۵-۲- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی:...

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی …

۵-۲-۲- پایایی: مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد آموزشی برابر با ۸۲۴/۰ بدست آمد که چون بیشتر از ۷۰/۰ است بنابراین می توان گفت سوالات این پرسشنامه نیز دارای پایایی مناسب هستند. ۵-۲-۳- نحوه امتیاز بندی: گزینه سؤالات به صورت «عالی»، «مطلوب»، «قابل قبول» و «قابل بهبود» است که...

پژوهش – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه …

ادامه جدول ۲-۳: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها عنوان تحقیق و سال انجام تحقیق نام محقق (محققین) نتیجه تحقیق بررسی نقش مهارت درموفقیت کارآفرینان وسرمایه گذاران (۲۰۰۶) پال گامپرز ودیگران[۴۱] نتایج، حاکی ازآن است که مهارت عامل تعیین کننده مهم موفقیت کارآفرینان است. مطالعات بیرد[۴۲] (۱۹۸۹) و هیستریچ و...

متن کامل – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری با توجه به حجم جامعه آماری دبیران که تعداد آن ۶۹۴ نفر می باشد، حجم نمونه آن با توجه به فرمول کوکران و سطح خطای ۰۵/۰ به دست آمده، به شرح جدول زیر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای و...

تحقیق – بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش …

۱-۶-۱٫تعاریف نظری رفتار شهروندی سازمانی: در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خودجوش و آگاهانه افراد در سازمان تحت عنوان رفتارشهروندی سازمانی نام برده می شود(زارعی متین و همکاران؛۱۳۸۵: ۵۵).ارگان(۱۹۸۸) مقیاس چندبعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه کرد . این مقیاس متشکل از ابعادی پنجگانه است که ساختار رفتار شهروندی...