شکل ‏۴-۵: مشخصات جامعه آماری مشاوران از نظر رشته تحصیلیاز مجموع۸ نفرپیمانکاری که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۱نفر مهندس تاسیسات، ۶نفر مهندس عمران و۱ نفر از سایر رشته هاهستند.شکل ‏۴-۶: مشخصات جامعه آماری پیمانکاران از نظر رشته تحصیلیاز مجموع ۲۳نفر کارشناس فنی اداره کل نوسازی مدارس استان یزدکه به پرسشنامه...