برچسب: وفاداری برند

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از …

یافته های آمار توصیفی نشان داده است که بیشتر پاسخگویان به سوالات این تحقیق یعنی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر تبریز ، پسر بوده، همگی دانش آموز دبیرستان و رشته های نظری بوده اند، اکثریت آنها در رشته علوم ریاضی در حال تحصیل بوده، اکثر آنها در مقطع...

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی …

۴-۳-۸-۷-آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوماین زیر فرضیه به این صورت بوده است: محبوبیت برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد .نتایج آزمون این فرضیه به صورت زیر بوده است: بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” محبوبیت برند ” با متغیر “تبلیغات دهان...

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

بر اساس آزمون T در بررسی رابطه متغیر ” تبلیغات دهان به دهان ” با متغیر “وفاداری به برند” در مدل معادلات ساختاری تحقیق، وجود رابطه بین این دو متغیر به علت وجود T به میزان ۰۰/۲ ( بالاتر از ۹۶/۱) تایید می شود. بر اساس اندازه گیری ضرایب...

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

در این تحقیق از متغیر تصویر برند در رابطه با متغیر محبوبیت برند به صورت زیر استفاده شده است:فرضیه ۲: تصویر برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .۲-۴-۳- خود اجتماعی تصور یافته توسط برندبرندها و علامتهای تجاری می توانند در اثر رابطه بلند مدت با مشتریان منعکس کننده...

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان …

در این تحقیق از متغیر تصویر برند در رابطه با متغیر محبوبیت برند به صورت زیر استفاده شده است:فرضیه ۲: تصویر برند بر محبوبیت برند تاثیر مثبت دارد .۲-۴-۳- خود اجتماعی تصور یافته توسط برندبرندها و علامتهای تجاری می توانند در اثر رابطه بلند مدت با مشتریان منعکس کننده...