برچسب: علوم تربیتی

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

ردیف حد نصاب دامنه امتیاز میزان کارآفرینی ۱ حداقل ۸۵ درصد [۱۲۴–۱۰۵] بسیار قوی ۲ از ۶۵ تا ۸۵ درصد (۱۰۵– ۸۱] قوی ۳ از ۴۰ تا ۶۵ درصد (۸۱ – ۵۰] ضعیف ۴ کمتر از ۴۰ درصد (۵۰ – ۰ ] بسیار ضعیف ۵-۲- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی:...

رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

– بهروزیان، فروزان؛ خواجه الدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک؛ زمانی، ندا (۱۳۸۷). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره ۸ ، شماره ۳ .– بیک لیک، سودابه (۱۳۸۵)، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در...