شهرک ها و مجتمع های صنعتی که عمدتاً توسط شهرکهای صنعتی و بیشتر بیرون از محدوده قانونی شهرها ایجاد شده، اصولاً از موضوع این مطالعات، که وظیفه اصلی آن ساماندهی صنایع و خدمات شهری است، خارج می باشد. البته لازم است که نوعی همکاری و هماهنگی میان مدیریت شهرک...