برچسب: زناشویی

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۲

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری– نذر کردنیکی از کهنترین صور رفتاری و تجربههای دینی فرهنگها و جامعهها، نذر بوده است (رجوع شود به قصهی ۲). در این قصه هم پادشاه برای شفا یافتن پسرش نذر و بعد از حاجت‌روا شدن نذرش را ادا میکند.– سفر کردن(رجوع شود...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۴

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیدههای اساطیری__________________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه شبیه قصهی نمکی و دیو است. در این قصه مادر و دختری در خانه تنها هستند. مادر دختر مدام به وی گوشزد میکند که در را ببندد؛ اما...

سايت مقالات فارسی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۰

■ عناصر روانشناسیاز لحاظ روانشناسی، این که شاهزاده مدام در حال شکار بوده، بیانگر تسلیم وی به گرایشهای ابتدایی هستی آدمی است. «شکار نماد زندگانی نزدیک و همساز با طبیعت است، نوعی هستی هماهنگ با هستی بدویتر ما؛ اما شکار رفتن پادشاه نشانه تسلیم او به گرایشهای ابتداییتر است»...