برچسب: روانشناسی

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۷

¨ آداب و رسوم_____________¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت_______________■ عناصر روانشناسی_______________■ باورهای عامیانه و خرافی_____________■ سایر عناصر____________قصهی۱۲۳- به دنبال فلک* خلاصهی قصهروزی مردی بدبخت و فلک زده به دنبال فلک رفت تا از او در مورد سرنوشتش بپرسد. در راه به گرگی رسید. گرگ از او...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۲

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری– نذر کردنیکی از کهنترین صور رفتاری و تجربههای دینی فرهنگها و جامعهها، نذر بوده است (رجوع شود به قصهی ۲). در این قصه هم پادشاه برای شفا یافتن پسرش نذر و بعد از حاجت‌روا شدن نذرش را ادا میکند.– سفر کردن(رجوع شود...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۴

■ عناصر اساطیری¨ شخصیتهای اساطیری____________¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیدههای اساطیری__________________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه شبیه قصهی نمکی و دیو است. در این قصه مادر و دختری در خانه تنها هستند. مادر دختر مدام به وی گوشزد میکند که در را ببندد؛ اما...

سايت مقالات فارسی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۵

انوشیروان وزیری به نام بوذرجمهر داشت. روزی یکی از فرزندان بوذرجمهر از او چیزی خواست که تهیهی آن در توان مالی وزیر نبود. فردا بوذرجمهر ناراحت و غمگین نزد انوشیروان رفت و ماجرا را شرح داد. انوشیروان به خزانهدار دستور داد که در آن ماه بوذرجمهر هرچه می‌خواست از...

سايت مقالات فارسی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۰

■ عناصر روانشناسیاز لحاظ روانشناسی، این که شاهزاده مدام در حال شکار بوده، بیانگر تسلیم وی به گرایشهای ابتدایی هستی آدمی است. «شکار نماد زندگانی نزدیک و همساز با طبیعت است، نوعی هستی هماهنگ با هستی بدویتر ما؛ اما شکار رفتن پادشاه نشانه تسلیم او به گرایشهای ابتداییتر است»...

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۱

– تبدیل انسان به پرندهدر اساطیر گاه انسانی به حیوان یا گیاه تبدیل میشود، این امر را پیکرگردانی یا استحاله میگویند (رجوع شود به قصه ۸ ) «در اساطیر ایران و جهان از انسانهایی که پرنده شدهاند، سخن رفته و گاه روح انسانی به نقش پرندهای است که در...

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۹

۳-۱۰۹-بز و گوساله و قوچ* خلاصهی قصهگوساله، قوچ و بزی از گله دور شده و در میان درختهای بلوط گیر افتاده بودند. گرگها رسیدند. قوچ گفت: «اگر فرار کنیم، گرگها جرات پیدا میکنند و ما را تکه پاره میکنند». بز گفت:«باید کاری کنیم که گرگها فرار کنند». بز تکهای...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)

مردم از مقابله با پادشاهان زورگو، اهریمنان و سختیهای زندگی عاجز و ناتوان میشوند. یاد علیبنابیطالب به آنان توان و نیرو می‌بخشد و گاه حضرت علی(ع) به صورت پیری یا مرد نورانی در خواب و بیداری آنان را یاری میدهد (نقل به مضمون، وکیلیان، ۱۳۸۰،ص۵۸-۶۰ ).در این قصه هم،...

پژوهش – تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- قسمت …

نظام بازاریابی به اشکال مختلف افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه بحث و جدل اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بعضی از مردم نظر مساعدی نسبت به بازاریابی مدرن ندارند. آن‌ها بازاریابی را به تخریب محیط زیست، بمباران مردم با آگهی‌های بی محتوا، ایجاد خواسته‌های غیرضروری، آموزش حرص و...

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

۸۹۴/۰ انتقال دانش ۵ تا ۱۱ ۸۰۳/۰ خلق دانش ۱۲ تا ۱۹ ۷۷۰/۰ نوآوری سازمانی ۲۰ تا ۲۶ ۷۲۴/۰ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:آمار توصیفی:به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و...