نــه مملــوک فـــلان یغمــاگرم نــه عبــد اوثانمبقایی دنیا و مـافیها را بی ارزش می داند .تذکّر می دهد که ثروت و مقام هرگز نمی تواند باعث افتخار و نیکنامی شود .ای کــه جویی در پنــاه جاه و ثروت ،نیکنــامیپختــه شو در دیگ فکرت تا برون آیی ز خامیاز دید...