۵-۲-۲- پایایی: مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد آموزشی برابر با ۸۲۴/۰ بدست آمد که چون بیشتر از ۷۰/۰ است بنابراین می توان گفت سوالات این پرسشنامه نیز دارای پایایی مناسب هستند. ۵-۲-۳- نحوه امتیاز بندی: گزینه سؤالات به صورت «عالی»، «مطلوب»، «قابل قبول» و «قابل بهبود» است که...