برچسب: خاورمیانه

سايت مقالات فارسی – آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با …

بیشتر کشورهای خاورمیانه عربی دارای نظامهای سیاسی سلطنتی و پادشاهی با رنگ و لعاب به ظاهر دموکراتیک هستند. حکومت در این واحدهای سیاسی دارای ماهیت خانوادگی بوده و دست به دست از پدر به پسر منتقل میشود. راس حکومت از طرق غیرقانونی و مجاری غیررسمی روی کار میآید، حکومت...

سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی گسترده ای از …

وی طبقات را بر اساس نوع شغل و کاری که در جامعه انجام میدهند، از همدیگر تفکیک میکند. علاوه بر معیار شغل، هر طبقه از سبک زندگی خاص خود برخوردار است که آن را از بقیه طبقات متمایز میکند. این بحث شبیه بحث سرمایه فرهنگی و اجتماعی بوردیو است....

سامانه پژوهشی – سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی گسترده ای از …

وی همچنین از نهضت کارگری به عنوان یک علامت مشخصه قرن حاضر نام میبرد. از دیدگاه وی طبقه کارگر خودآگاهی طبقاتی پیدا کرده است. و برای به دست آوردن منافع طبقاتی خود وارد میدان مبارزه شده است . جان فوران صورتبندی اجتماعی : فوران در کتاب” مقاومت شکننده، تاریخ تحولات...